Zwy­kle na tym pro­fi­lu wrzu­cam polo­ni­stycz­ne memy, ale tym razem spra­wa jest poważna.

Jutro wiel­ki powrót do szkół. Wie­le osób nauczy­ciel­skich posta­ra się zapew­nić jak naj­bar­dziej kom­for­to­we warun­ki dla swo­ich osób uczniow­skich, ale musi­my pamię­tać, że nie wszy­scy będą try­skać ener­gią. Po roku wyklu­cze­nia edu­ka­cyj­ne­go wie­le dzie­ci może mieć pro­blem z prze­ła­ma­niem lęków i nawią­za­niem kontaktów.

Co zro­bić? Ser­decz­nie pole­cam bez­płat­ną grę dla osób nauczy­ciel­skich przy­go­to­wa­ną przez Doro­ta Bro­żek – „Powiedz to i owo”.
– Pyta­nia zaan­ga­żu­ją do roz­mo­wy mło­dzież w każ­dym wieku
– For­mu­ła zapew­ni każ­de­mu dziec­ku pra­wo do wypowiedzi
– Pro­ste pyta­nia odno­szą­ce się do pry­wat­nych odczuć pozwo­lą ode­rwać się od tego, co za nami.

Grę wystar­czy wydru­ko­wać, pociąć i rozdać.

Trzy­maj­my się razem i bądź­my dla sie­bie peł­ni empa­tii (nie tyl­ko w tych pierw­szych tygo­dniach sta­cjo­nar­nych)! #powrót­dosz­ko­ły #akcja­in­te­gra­cja