Poko­le­nie Kolum­bów to okre­śle­nie pisa­rek i pisa­rzy uro­dzo­nych ok. 1920 r., któ­rych mło­dość przy­pa­dła na czas II woj­ny światowej. 

Nazwa tego poko­le­nia pocho­dzi od nazwy książ­ki Roma­na Brat­ne­go “Kolum­bo­wie. Rocz­nik 20”, w któ­rej przed­sta­wia­na jest twór­czość przed­sta­wi­cie­lek i przed­sta­wi­cie­li tej generacji.

Poko­le­nie Kolum­bów to oso­by uro­dzo­ne w latach 20 XIX wie­ku. Niczym Kolumb odkry­wa­ją­cy Ame­ry­kę, odkry­wa­li oni nowy świat, któ­rym była nie­pod­le­gła Pol­ska. Zamiast pozna­wać życie, prze­ży­wać pierw­sze roz­ter­ki miło­sne czy roz­wi­jać zain­te­re­so­wa­nia, musie­li sta­wić czo­ła woj­nie. Ci, któ­rzy prze­ży­li, w póź­niej­szej twór­czo­ści odno­si­li się do tema­ty­ki woj­ny (np. zauwa­ża­li, że upadł świat war­to­ści moralnych). 

Przedstawiciele “pokolenia Kolumbów”

  • Krzysz­tof Kamil Baczyński
  • Gustaw Her­ling-Gru­dziń­ski
  • Anna Kamień­ska
  • Tade­usz Borowski
  • Tade­usz Różewicz
  • Roman Brat­ny
  • Tade­usz Gajcy