Ofi­cjal­na pol­sz­czy­zna to taka, któ­rej uży­wa się w sytu­acjach for­mal­nych (np. roz­mo­wa z urzęd­ni­kiem). Naj­waż­niej­sze cechy tej odmia­ny języ­ka to:

 • zwra­ca­nie uwa­gi na odpo­wied­ni dobór słownictwa
 • uży­wa­nie zwro­tów grzecznościowych
 • sta­ran­ność i popraw­ność gramatyczna
 • dba­łość o interpunkcję

Pol­sz­czy­zna uży­wa­na w inter­ne­cie jest nie­ofi­cjal­na. Bra­ku­je w niej dba­ło­ści o peł­ną popraw­ność języ­ko­wą, zamiast tego poja­wia się sil­ny nacisk na funk­cjo­nal­ność i szyb­kość wypo­wie­dzi. Naj­waż­niej­sze cechy tej odmia­ny języ­ka to:

 • ope­ro­wa­nie skró­tem (np. zw – zaraz wra­cam, nwm – nie wiem)
 • sto­so­wa­nie angiel­skich skró­tów (brb – zaraz wra­cam, nvm – nieważne)
 • mniej­sza dba­łość o popraw­ność gra­ma­tycz­ną – zamiast tego nasta­wie­nie na funkcjonalność
 • brak dba­ło­ści o interpunkcję
 • przy­zwo­le­nie na pomi­ja­nie zna­ków dia­kry­tycz­nych (“c” zamiast “ć”, “o” zamiast “ó”)
 • zróż­ni­co­wa­nie (uży­wa­nie okre­śleń cha­rak­te­ry­stycz­nych dla kon­kret­ne­go śro­do­wi­ska, np. “mir­ki”, “mira­bel­ki” w ser­wi­sie Wykop, “OP” (autor ory­gi­nal­ne­go postu) i “nk” (niech ktoś wytłu­ma­czy) w gru­pach na Facebooku
 • ogól­ne przy­zwo­le­nie na sto­so­wa­nie wulgaryzmów

Różnice między polszczyzną oficjalną a używaną w internecie – przykład

W kore­spon­den­cji ofi­cjal­nej (np. list do dyrek­to­ra szko­ły) zawrzesz takie ele­men­ty jak “Sza­now­na Pani Dyrek­tor”, “Z powa­ża­niem”, będziesz pisać na temat i z dba­ło­ścią o każ­dy prze­ci­nek. Two­je zda­nia będą wie­lo­krot­nie zło­żo­ne, czę­sto w stro­nie bier­nej. Spo­sób pro­wa­dze­nia kore­spon­den­cji ofi­cjal­nej jest uni­wer­sal­ny.

W kore­spon­den­cji nie­ofi­cjal­nej (np. wpis na forum) możesz napi­sać przy­wi­tać się sło­wa­mi “witam” i poże­gnać “elo”. Możesz pisać dłu­gie zda­nia albo wypunk­to­wać ele­men­ty, któ­re Cię inte­re­su­ją. Nie będziesz przej­mo­wać się prze­cin­ka­mi ani pol­ski­mi zna­ka­mi, a spo­sób pisa­nia dosto­su­jesz do odbior­cy (ina­czej napi­szesz na forum, a jesz­cze ina­czej np. na Mes­sen­ge­rze do kole­żan­ki albo w komen­ta­rzu na Instagramie).
Wszystkim zainteresowanym językiem internetu polecam ciekawy tekst kultury (krótki):