Arku­sze w dosto­so­wa­nej for­mie są przy­go­to­wy­wa­ne dla uczniów:

  1. z auty­zmem, w tym z zespo­łem Aspergera
  2. sła­bo­wi­dzą­cych
  3. nie­wi­do­mych
  4. sła­bo­sły­szą­cych i niesłyszących
  5. z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lekkim
  6. z afa­zją
  7. z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą spo­wo­do­wa­ną mózgo­wym pora­że­niem dzie­cię­cym, któ­rym ogra­ni­czo­na zna­jo­mość języ­ka pol­skie­go utrud­nia zro­zu­mie­nie czy­ta­ne­go tek­stu (doty­czy egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go i matematyki)
  8. z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzężonymi.