MOWA ZALEŻNA — mówisz, co kto powie­dział, ale jest to zależ­ne od tego, jak zinterpretowałaś.

Mama powie­dzia­ła, że Elvis już jadł.

W grze w pomi­do­ra oka­zu­je się, że ludzie stop­nio­wo tę mowę zależ­ną zmieniają.

Tutaj po zda­niu wpro­wa­dza­ją­cym ZAWSZE poja­wia się zda­nie pod­rzęd­ne (co? Powie­dzia­ła — że coś tam) 

MOWA NIEZALEŻNA — cytu­jesz, te sło­wa nie są zależ­ne od two­jej oce­ny, dokład­ny zapis

Mama powie­dzia­ła: “Elvis już jadł”.