PISOWNIANIE


łącz­nie

roz­dziel­nie

 1. rze­czow­ni­ki

 2. przy­miot­ni­ki w stop­niu równym

 3. przy­słów­ki w stop­niu rów­nym, któ­re powsta­ją od przy­miot­ni­ków (nie­zbyt, nie­raz, nie­ba­wem, nie­kie­dy, nie­speł­na, nie­mal, nie­omal, nieopodal)

 4. imie­sło­wy przy­miot­ni­ko­we np. niemogący 

 1. cza­sow­ni­ki

 2. liczeb­ni­ki

 3. zaim­ki

 4. przy­miot­ni­ki w stop­niu wyż­szym i najwyższym

 5. przy­słów­ki w stop­niu wyż­szym i najwyższym

 6. przy­słów­ki, któ­re nie powsta­ją od przy­miot­ni­ków (nie bar­dzo, nie dziś, nie zawsze, nie inaczej) 

 7. imie­słów przy­słów­ko­wy: nie mogąc

 8. wyra­że­nia przy­im­ko­we: nie od razu, nie bez winy, nie za głośno,