Najważniejsi filozofowie:

SOKRATES – wiem, że nic nie wiem, szu­ka praw­dy w roz­mo­wie i sta­wia­niu pytań

PLATON – świat idei i świat rze­czy­wi­sty jako odbi­cie świa­ta idei (masz w gło­wie poję­cie “miłość” i wyobra­żasz sobie, co to jest, ale w rze­czy­wi­sto­ści wyglą­da ona różnie

ARYSTOTELES – realizm (zasa­da mime­sis w sztu­ce, czy­li naśla­dow­nic­twa rzeczywistości)

Najważniejsze nurty:

STOICYZM — Zenon z Kiton, Marek Aure­liusz — nie dajesz się ponieść emo­cjom, szu­kasz zło­te­go środ­ka, ani się zbyt­nio nie cie­szysz, ani nie smu­cisz, wszyst­ko potra­fisz wytłu­ma­czyć rozumowo

SCEPTYCYZM — Pyr­ron, Sek­stus — uwa­ża­ją, że czło­wiek nie może wszyst­kie­go wie­dzieć, poznać, nie moż­na wyda­wać sądów o rze­czy­wi­sto­ści (mówiąc: jest tak i już”), brak ufności

EPIKUREIZM — Epi­ku z Efe­zu — cie­szysz się chwi­lą, życiem, car­pe diem — chwy­taj chwi­lę, naj­więk­sze szczę­ście to prze­by­wać z przy­ja­ciół­mi wśród przy­ro­dy, lite­ra­tu­ry, bez pośpiechu

CYNIZM – Dio­ge­nes z Syno­py – odrzu­ca wszyst­kie nor­my i war­to­ści uzna­wa­ne przez ludzi za dobre życie np. bogac­two, słą­wę – bo to wszyst­ko nie pozwa­la osią­gnąć cno­ty, znie­wa­la czło­wie­ka (miesz­kał w beczce)

PERYPATETYZM – filo­zo­fia upra­wia­na przez uczniów Ary­sto­te­le­sa, lubi­li cho­dzić w trak­cie rozmyślań
(pery­pa­te­tycz­ka)