1. Po pierw­sze poszu­kaj wia­ry­god­nych infor­ma­cji, któ­re doty­czą hasła. 

  2. Nie roz­pi­suj się. 

  3. Głów­ne hasło napisz dru­ko­wa­ny­mi lite­ra­mi albo pogrub. 

  4. Sto­suj skró­ty: tzn. (to zna­czy), m.in. (mię­dzy inny­mi), itp. (i tym podob­ne), nr (numer – bez krop­ki, bo skrót koń­czy się na ostat­nią lite­rę wyra­zu!), wg (według). 

  5. Bez wyra­zów oce­nia­ją­cych, przy­miot­ni­ków war­to­ściu­ją­cych (naj­lep­szy, zły), bez opi­nii – same fakty! 


Np. Napisz krót­ką not­kę bio­gra­ficz­ną o Neronie. 

NERON – cesarz rzym­ski, uczeń Sene­ki. Zmarł w 68 r.n.e. W 64 roku pod­pa­lił Rzym. Zabił swo­ją mat­kę i żonę. Oskar­żył chrze­ści­jan o pod­pa­le­nie miasta.