CNOTY NIEWIEŚCIE to nowe zada­nie szko­ły, ma ich uczyć i je pielęgnować.

Oto moja ode­zwa:
Po pierw­sze cno­ta nie ma płci.
Po dru­gie nie pozwo­li­my na powtór­kę hitle­row­skie­go pro­gra­mu dla kobiet 3xK: Kin­der, Küche, Kir­che (dziec­ko, kuch­nia, kościół)
Po trze­cie dorad­ca mini­stra edu­ka­cji dr Paweł Skrzy­dlew­ski powie­dział o nich w wywia­dzie dla „Nasze­go Dzien­ni­ka” jako o zada­niu prio­ry­te­to­wym, któ­re ma chro­nić od „zepsu­cia ducho­we­go”, zatem dzi­siaj zasta­na­wia­łam się wraz z Wami nad tym, jakich to cnót nie­wie­ścich trze­ba uczyć w szko­le. Po krót­kiej nara­dzie
przed­sta­wiam nasz nowy pro­gram godzin wychowawczych:

Będzie­my ćwi­czyć takie CNOTY (wg słow­ni­ka to dodat­nie cechy moralne/ prze­strze­ga­nie zasad ety­ki), jak:

 • aser­tyw­ność
 • życz­li­wość
 • samo­dziel­ność np. napra­wia­nie pro­stych rze­czy w aucie
 • samo­ak­cep­ta­cję
 • tole­ran­cję
 • sek­spo­zy­tyw­ność
 • odwa­gę myśle­nia i mówienia
 • poszu­ki­wa­nie siebie
 • tro­skę o wła­sne zdro­wie psychiczne
 • dba­nie o swój dobro­stan i zdrowie
 • podej­mo­wa­nie wyzwań
 • kocha­nie swo­je­go ciała
 • sza­cu­nek do sie­bie i innych
 • umie­jęt­ność sta­wia­nia granic
 • kry­tycz­ne myślenie
 • obo­wiąz­ki oby­wa­tel­skie i wal­kę o pra­wa człowieka

prawakobiet #szkoła #cnotyniewieście #czarnekjestesupani #czarnekchallenge #niedlachaosuwszkole

cytat:
„Dziś obser­wu­je­my w kul­tu­rze bar­dzo nie­bez­piecz­ne zja­wi­sko moral­ne, tak­że reli­gij­ne, pew­ne­go zepsu­cia ducho­we­go kobie­ty pole­ga­ją­ce­go na roz­bu­dze­niu w kobie­cie pychy, któ­ra się prze­ja­wia próż­no­ścią, zain­te­re­so­wa­niem wyłącz­nie sobą, ego­ty­zmem, zwal­cza­niem obiek­tyw­ne­go porząd­ku na rzecz widze­nia sie­bie” – powie­dział dla “Nasze­go Dzien­ni­ka” dr Paweł Skrzydlewski.

——
(fot). tak mnie widzi @nudne_foto ♥️