31 maja 2024 (pią­tek) prof. Attwo­od popro­wa­dzi dwa warsz­ta­ty dedy­ko­wa­ne rodzi­com, opie­ku­nom, nauczy­cie­lom i specjalistom.

WARSZTAT nr 1, 31.05.2024, godz. 9:00 – 12:30

Zro­zu­mie­nie i zarzą­dza­nie emo­cja­mi oraz roz­wi­ja­nie zdol­no­ści poznaw­czych u osób w spek­trum auty­zmu: prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie tera­pii poznawczo-behawioralnej”

WARSZTAT nr 2, 31.05.2024, godz. 13:30 – 17:00

PATHOLOGICAL DEMAND AVOIDANCE (PDA) – zespół uni­ka­nia pato­lo­gicz­ne­go, jako pod­typ spek­trum autyzmu”


Gorą­co zachę­cam do wzię­cia udzia­łu w warsz­ta­tach. Nie prze­gap­cie tej wyjąt­ko­wej moż­li­wo­ści roz­wo­ju i wymia­ny doświadczeń.

Dostęp­ne są jesz­cze bile­ty na udział sta­cjo­nar­ny oraz onli­ne, a warsz­ta­ty będą oczy­wi­ście tłu­ma­czo­ne na język pol­ski. Każ­dy, kto zaku­pi bilet na warsz­tat, otrzy­ma mie­sięcz­ny dostęp do nagrania.


Z tej oka­zji w skle­pie Gil​dia​.pl zniż­ka 50% na hasło: ale­kla­sa (do 30 maja)

https://www.empik.com/radio-w-mojej-glowie-opowiesci-o-adhd-aneta-korycinska,p1474515661,ksiazka‑p

Książ­ka „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD” jest już w SPRZEDAŻY.