Sko­ro jesteś na mojej stro­nie, to zna­czy, że zale­ży Ci na dobrych wyni­kach egza­mi­nów z języ­ka pol­skie­go. Ze mną możesz zdać na 100%! 

W blo­gu znaj­dziesz naj­now­sze wpi­sy; naj­waż­niej­sze z nich doty­czą MATURYEGZAMINU ÓSMOKLASISTY, dodat­ko­wo pole­cam wpi­sy z kate­go­rii JĘZYK, stu­den­tom przy­da się też wie­dza z REDAKCJI TEKSTÓW, a nauczy­cie­lom pomy­sły na lek­cje i DOSKONALENIE zawodowe. 

Możesz posłu­chać moich pod­ca­stów i zoba­czyć, jak uczę; zapi­sać się na kore­pe­ty­cje lub wyku­pić dostęp do szko­leń onli­ne.

SKLEP – a w nim szko­le­nia na żywo, pla­ne­ry, mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne, webinary: