Page 2 of 25

Stacjonarne warsztaty ze światowej sławy ekspertem w temacie spektrum autyzmu | Fundacja Aleklasa

Na wypa­dek, gdy­by­ście jesz­cze nie sły­sze­li, prof. Tony Attwo­od będzie gościł w War­sza­wie 31 maja! 

Synkretyzm i jego rola w utworach literackich” oraz „Jak w utworach literackich kreowana jest przestrzeń i jaka jest funkcja takiej kreacji w danym utworze?” – MATURA ROZSZERZONA 2024 – propozycje odpowiedzi

Przy­kła­do­wy plan pra­cy z wyja­śnie­niem pojęć, argu­men­tów i przykładów. 

eDziecko: “RJP ogłasza rewolucję. Oberwie się też uczniom? Polonistka: Będzie szok i oburzenie”

Zmia­ny pozwo­lą unik­nąć popeł­nia­nia błę­dów języ­ko­wych i dadzą piszą­cym szan­sę, by ci sku­pi­li się na innych aspek­tach popraw­no­ści tek­stu. Rewo­lu­cja jest wyni­kiem ana­liz i więk­szość z nich była postu­lo­wa­na już wie­le lat temu, ale czy słusz­nie? O tym poroz­ma­wia­li­śmy z doświad­czo­ną nauczy­ciel­ką Ane­tą Kory­ciń­ską, zna­ną lepiej jako Baba od Polskiego .

Bohaterowie/postacie „Lalki”

Boha­te­ro­wie “Lal­ki” Pru­sa two­rzą barw­ną pano­ra­mę spo­łe­czeń­stwa XIX-wiecz­nej War­sza­wy. Ary­sto­kra­cja, repre­zen­to­wa­na przez Iza­be­lę Łęc­ką i księ­cia, uka­zu­je sno­bizm i próż­ność. Miesz­czań­stwo, z Igna­cym Rzec­kim i Hele­ną Staw­ską, to war­stwa pra­co­wi­ta, lecz czę­sto zanie­dby­wa­na. Inte­li­gen­cja, na cze­le z Julia­nem Ochoc­kim, sym­bo­li­zu­je postęp i naukę. Bie­do­ta, jak Marian­na i Wysoc­ki, wal­czy o prze­trwa­nie w trud­nych warun­kach. Obco­kra­jow­cy, tacy jak Sta­ni­sław Suzin, doda­ją mię­dzy­na­ro­do­we­go kolo­ry­tu i uka­zu­ją wpły­wy zagraniczne.

TOK FM: “Rada Języka Polskiego wychodzi nam na przeciw. Zmiany w polskiej ortografii”

Gości­nią sobot­nie­go Poran­ka była Ane­ta Kory­ciń­ska, polo­nist­ka, redak­tor­ka, nauczy­ciel­ka i zało­ży­ciel­ka stro­ny “Baba od polskiego”

Polskie Radio RDC: Aneta Korycińska | „Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD

Gościem audy­cji była Ane­ta Kory­ciń­ska, nauczy­ciel­ka, autor­ka blo­ga „Baba od pol­skie­go”, autor­ka książ­ki „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD”.

Szklany Podcast by Ikaniewicz: “ADHD, zaimki, feminatywy, rola nauczyciela – Aneta Korycińska, Baba od polskiego”

Roz­ma­wiam z Ane­tą Kory­ciń­ską, czy­li Babą od pol­skie­go, przy oka­zji pre­mie­ry jej książ­ki “Radio w mojej gło­wie – opo­wie­ści o ADHD”. Książ­ka jest zachwy­ca­ją­ca, a poza nią poru­sza­my tema­ty same­go ADHD, , rodzi­ciel­stwa, femi­na­ty­wów, zaim­ków, roli nauczy­cie­la w realu i w popkulturze :)”

Pytanie na śniadanie: “ADHD u osób dorosłych”

Dia­gno­zę „ADHD” usły­sza­ła po trzy­dzie­st­ce. „Radio w mojej gło­wie” to książ­ka, w któ­rej Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na w mediach spo­łecz­no­ścio­wych jako „Baba od pol­skie­go”, pisze o swo­jej cho­ro­bie. Mówi o poczu­ciu wyklu­cze­nia, osob­no­ści, licz­nych pró­bach dopa­so­wa­nia się i speł­nie­nia ocze­ki­wań, terapiach.

Jaka jest problematyka „Lalki”?

Prus przed­sta­wił pol­skich ide­ali­stów na tle spo­łecz­ne­go roz­kła­du w posta­ciach Rzec­kie­go, Wokul­skie­go i Ochoc­kie­go. Powieść uka­zu­je róż­ne obli­cza miło­ści, wyga­sa­nie roman­ty­zmu i spo­łecz­ne realia. Ary­sto­kra­cja, inte­li­gen­cja, bie­do­ta – wszy­scy mają zna­cze­nie, ale w Pol­sce domi­nu­ją nie­rów­no­ści i mate­ria­lizm, co nisz­czy wię­zi spo­łecz­ne i narodowe.

Geneza „Lalki”

9 lute­go 1887 roku w “Gaze­cie Pol­skiej” uka­za­ła się wia­do­mość o pro­ce­sie kobie­ty oskar­żo­nej o kra­dzież lal­ki. To wyda­rze­nie zain­spi­ro­wa­ło Pru­sa do napi­sa­nia powie­ści “Lal­ka”. Począt­ko­wo pla­no­wał tytuł “Trzy poko­le­nia”, ale zmie­nił go na “Lal­ka”, doce­nia­jąc inspirację.

Jakie jest miejsce akcji „Lalki”?

Powieść “Lal­ka” Bole­sła­wa Pru­sa roz­gry­wa się głów­nie w War­sza­wie, gdzie akcja toczy się w takich miej­scach jak Powi­śle, Słu­że­wiec, Ale­je Ujaz­dow­skie (kamie­ni­ce Łęc­kich i Wokul­skie­go), Tam­ka, Elek­to­ral­na, Sena­tor­ska, plac Ope­ry i Kra­kow­skie Przed­mie­ście (sklep Wokul­skie­go i pokój Rzec­kie­go). Inne waż­ne loka­li­za­cje to Paryż, wieś Zasła­wek, Zasław z ruina­mi zam­ku oraz Skier­nie­wi­ce. Mia­sto War­sza­wa jest istot­nym boha­te­rem powie­ści, wpły­wa­ją­cym na losy posta­ci i atmos­fe­rę utworu.

Jakie jest znaczenie tytułu „Lalka”?

Powieść “Lal­ka” pier­wot­nie mia­ła nosić tytuł “Trzy poko­le­nia”, co odno­si­ło się do ide­ali­stów Rzec­kie­go, Wokul­skie­go i Ochoc­kie­go. Tytuł meta­fo­rycz­nie uka­zu­je the­atrum mun­di – świat jako teatr mario­ne­tek, gdzie ludzie odgry­wa­ją róż­ne role spo­łecz­ne. Dosłow­nie nawią­zu­je do powie­ści Kra­szew­skie­go i dra­ma­tu Ibse­na. Lal­ka sym­bo­li­zu­je nie­win­ność dzie­ci oraz sztucz­ność i demo­ra­li­za­cję doro­słych, ilu­zję życia wyż­szych sfer. Tytuł odno­si się tak­że do pro­ce­su sądo­we­go mię­dzy Hele­ną Staw­ską a baro­no­wą Krzeszowską.

WP Książki: “Robot AI zdał maturę z języka polskiego. Zrobił to w zaledwie 30 minut”

Wypo­sa­żo­ny w sztucz­ną inte­li­gen­cję robot Pry­mus zdał tego­rocz­ną matu­rę z języ­ka pol­skie­go na pozio­mie 60 pro­cent i zro­bił to zale­d­wie w pół godzi­ny. Abi­tu­rien­ci mogą mu tyl­ko pozaz­dro­ścić wyni­ku, choć w tym eks­pe­ry­men­cie wca­le nie cho­dzi­ło o to, by maszy­na rywa­li­zo­wa­ła z czło­wie­kiem. Wręcz prze­ciw­nie, pomy­sło­daw­cy akcji – Fun­da­cja Zwol­nie­ni z Teo­rii – chcie­li w ten spo­sób zwró­cić uwa­gę na jed­ną, istot­ną rzecz: archa­icz­ność pol­skie­go szkolnictwa.

Zwolnieni z Teorii – podpisz list otwarty

W tego­rocz­nym egza­mi­nie z języ­ka pol­skie­go udział wziął nie­ty­po­wy uczeń – Sys­tem AI zwa­ny Pry­mu­sem. Zro­bił to w 30 minut i osią­gnął nie­złe wyniki.

Czas zabrać głos i wspól­nie otwo­rzyć się na zmia­nę w pol­skiej szkole! 

Czy jeżeli w temacie wypracowania na rozszerzeniu pojawi się cytat, a wy się do niego nie odniesiecie, to czy praca będzie wyzerowana?

Wy pyta­cie – ja odpowiadam. 

PsychiatraPlus: „Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD”. Recenzja książki

To nie jest porad­nik o ADHD ani książ­ka, któ­ra sta­wia jakieś obiet­ni­ce. Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na sze­rzej jako Baba od pol­skie­go, nada­je ADHD – naj­czę­ściej wystę­pu­ją­ce­mu zabu­rze­niu neu­ro­ro­zwo­jo­we­mu – pod­mio­to­wo­ści. Przed­sta­wia czy­tel­ni­kom sze­reg poru­sza­ją­cych histo­rii osób z ADHD, w tym swoją.

Young Adult i cosplay w bibliotece – szkolenie moderatorów / 15.05 / 10:00 – 14:00 / Książnica Podlaska

Zapra­sza­my mode­ra­to­rów pod­la­skich Dys­ku­syj­nych Klu­bów Książ­ki i innych biblio­te­ka­rzy chcą­cych pozna­wać meto­dy atrak­cyj­ne­go pro­wa­dze­nie zajęć dla mło­dych ludzi na szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne ze środ­ków DKK.

Ter­min i miej­sce: 15 maja 2024 r, w godzi­nach 10.00 – 14.00 w Książ­ni­cy Pod­la­skiej w Bia­łym­sto­ku (ul. M. Curie-Skło­dow­skiej 14A)

Bolesław Prus — Lalka — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie. 

Onet: “Nie ma co się przesadnie cieszyć ani przesadnie smucić. Zdrowy stoicyzm wydłuża życie.” Opowieści o ADHD [FRAGMENT KSIĄŻKI]

Ane­ta Kory­ciń­ska w swo­jej książ­ce “Radio w mojej gło­wie” zebra­ła wypo­wie­dzi osób, któ­re żyją z póź­no zdia­gno­zo­wa­nym ADHD. Opo­wia­da tak­że o wła­snym doświad­cze­niu. Dzię­ki oso­bi­stym histo­riom, opi­som dro­gi do wewnętrz­ne­go pozna­nia i okieł­zna­nia ADHD, łatwiej jest zro­zu­mieć ludzi, któ­rzy uro­dzi­li się neuroatypowi.

Polskie Radio Trójka: “Późna diagnoza ADHD. Codzienność osoby neuroatypowej opisana w książce Anety Korycińskiej”

- W pew­nym momen­cie psy­chia­tra posta­no­wił mi zro­bić testy. Oka­za­ło się, że jestem oso­bą neu­ro­aty­po­wą. Moja histo­ria nie jest jedy­ną, głów­nie doty­czy to kobiet w Pol­sce – opo­wia­da Ane­ta Kory­ciń­ska. Polo­nist­ka, nauczy­ciel­ka, redak­tor­ka, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ka i pod­ca­ster­ka, zna­na też jako “Baba od pol­skie­go”, wyda­ła książ­kę “Radio w mojej gło­wie”. Opi­su­je w niej życie osób, u któ­rych w póź­niej­szym wie­ku zdia­gno­zo­wa­no ADHD.

Komunikat Rady Języka Polskiego: zmiana zasad ortografii od 1 stycznia 2026 r.!

Rada Języ­ka Pol­skie­go przy Pre­zy­dium PAN ogło­si­ła, że od 1 stycz­nia 2026 r. wej­dą w życie zmia­ny zasad orto­gra­fii. Łącz­nie przy­go­to­wa­no 11 zmian, spo­śród któ­rych naj­waż­niej­sze to: Wpro­wa­dze­nie łącz­nej pisow­ni nie- z przy­miot­ni­ka­mi i przy­słów­ka­mi odprzymiotnikowymi...

Wysokie Obcasy: “ADHD daje mi nienaturalne zastrzyki energii. Najgorsza jest nieprzewidywalność”

- Chcia­łam odcza­ro­wać ADHD, któ­re jest w sie­ci przed­sta­wia­ne w wymia­rze komicz­nym i uzna­wa­ne za modę. A to nie­ustan­na daw­ka wyzwań – mówi Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na jako Baba od Pol­skie­go, autor­ka książ­ki “Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD

Czy Prometeusz może być w temacie „Bunt i jego konsekwencje dla człowieka”?

Odpo­wia­dam: tak, moż­na było wybrać Pro­me­te­usza. Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na w kry­te­riach oce­ny pod­kre­śla, że za ludz­ką postać uwa­ża­ne są wszyst­kie byty lite­rac­kie, nawet te nie­ludz­kie. Takie podej­ście obo­wią­zy­wa­ło w zeszłym roku i zosta­nie utrzy­ma­ne rów­nież w bieżącym.

Konferencja w Sejmie RPADHD – jest nas wiele” – spot i kampania społeczna Stowarzyszenia Bliżej ADHD

Kon­fe­ren­cja: ADHD Jest nas wiele!
Kon­fe­ren­cja poświę­co­na aktu­al­nym wyzwa­niom zwią­za­nym z naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cym zabu­rze­niem neu­ro­ro­zwo­jo­wym połą­czo­na z dys­ku­sją na temat pro­po­zy­cji zmian i roz­wią­zań w tym obszarze.
Orga­ni­za­to­rzy: Sto­wa­rzy­sze­nie Bli­żej ADHD oraz Doro­ta Łobo­da – posłan­ka na Sejm RP

Egzamin ósmoklasisty 2024 – propozycje odpowiedzi [klucz odpowiedzi]

Moje pro­po­zy­cje odpowiedzi. 

Polskie Radio Czwórka: ADHD – “poznaj swoje supermoce i zapanuj nad nimi”

- Od dziec­ka bory­kam się z depre­sją i myśla­mi samo­bój­czy­mi i nikt mi nie powie­dział, że to może być to. Aż tra­fi­łam na tera­pię, na któ­rej poja­wi­ła się dia­gno­za, że to ADHD – wspo­mi­na gość Czwór­ki. – Na tera­pii, któ­ra trwa­ła przez rok, na począt­ku prze­ży­łam żało­bę po moim dzie­ciń­stwie, po lękach, po zasta­na­wia­niu się, co ze mną jest nie tak, i oka­za­ło się, że nie jestem jedy­na i wca­le nie jestem “zepsu­ta”. Jed­no­cze­śnie była ulga i radość, a zara­zem smutek.

Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD” – PREMIERA KSIĄŻKI / transmisja na żywo / 14.05 / 19:00

O bole­snych wyzwa­niach i ćwiar­to­wa­niu życia, o róż­nych aspek­tach codzien­no­ści z ADHD, o trud­no­ściach w zaopie­ko­wa­niu się sobą, o nie­wi­docz­nych bitwach i o radiu nada­ją­cym róż­ne sta­cje jed­no­cze­śnie z Ane­tą Kory­ciń­ską, zna­ną jako Baba od Pol­skie­go poroz­ma­wia Wio­le­ta Sadow­ska z Subiek­tyw­nie o książkach.

Czy wiesz, kim był człowiek, który uzdrowił psychicznie żonę Mickiewicza, a podczas zaborów uważał Rosjan za braci?

Andrzej Towiań­ski, zna­ny jako mistyk i refor­ma­tor, zasły­nął z uzdro­wie­nia żony Mic­kie­wi­cza, Celi­ny. Zmarł w 1878 roku, ale jego kon­tro­wer­syj­ne poglą­dy na chrze­ści­jań­stwo i poli­ty­kę, repre­zen­to­wa­ne przez zało­żo­ne Koło Spra­wy Bożej, wciąż budzą zain­te­re­so­wa­nie. Po mistycz­nym prze­ży­ciu w 1828 roku zre­zy­gno­wał z pra­wa, aby poświę­cić się ducho­wej i spo­łecz­nej służ­bie. Jego życie, peł­ne podró­ży, aresz­to­wań i osta­tecz­nie osie­dle­nie się w Zury­chu, odzwier­cie­dla jego głę­bo­ki wpływ na myśl i lite­ra­tu­rę epoki.

Czy w Biblii i mitologii występuje konwencja fantastyczna?

W lite­ra­tu­rze reli­gij­ne tek­sty jak Biblia czy mity nie są kla­sy­fi­ko­wa­ne jako dzie­ła fan­ta­stycz­ne, ponie­waż odzwier­cie­dla­ją one praw­dzi­we wie­rze­nia spo­łecz­no­ści, któ­re je przy­ję­ły. Fan­ta­sty­ka, jak opi­su­je „Słow­nik ter­mi­nów lite­rac­kich”, wpro­wa­dza ele­men­ty nie­zgod­ne z akcep­to­wa­ną rze­czy­wi­sto­ścią kul­tu­ro­wą, róż­niąc się od świę­tych tek­stów, któ­re są trak­to­wa­ne jako natchnio­ne i posia­da­ją­ce zna­cze­nie meta­fi­zycz­ne. Fan­ta­sty­ka lite­rac­ka, naro­dzo­na w odpo­wie­dzi na racjo­na­lizm, poja­wi­ła się pod koniec XVIII wie­ku, w odróż­nie­niu od sakral­nych nar­ra­cji, któ­re słu­żą kul­to­wi i są trak­to­wa­ne jako obja­wie­nia boskie.

O spektrum autyzmu i ADHD w szkole i w domu” / LIVE na FB / 20.05 o 18:00

Zapra­szam ser­decz­nie, myślę, że mam wie­le do powie­dze­nia na temat spek­trum auty­zmu i ADHD w szko­le. Wszyst­ko, co wiem (mimo póź­niej­szych stu­diów spe­cja­li­stycz­nych), jest wyni­kiem obser­wa­cji, doświad­cze­nia i samo­dziel­nych poszu­ki­wań, bo tak jak wie­lu naucza­ją­cych, musia­łam sama szu­kać infor­ma­cji na temat neuroatypowości.

Czy Rosjanie otruli Adama Mickiewicza?

Adam Mic­kie­wicz zmarł w 1855 roku w Stam­bu­le. Ofi­cjal­ną przy­czy­ną śmier­ci było zacho­ro­wa­nie na cho­le­rę. Świa­dec­two zgo­nu, wysta­wio­ne przez miej­sco­we­go leka­rza Jana Gem­bic­kie­go, poda­je jako przy­czy­nę śmier­ci wylew krwi do mózgu. Nie­któ­re teo­rie wska­zu­ją, że Mic­kie­wicz mógł zostać otru­ty przez Rosjan. 

Konwencje literackie [i inne pojęcia z poziomu rozszerzonego]

Wyja­śniam poję­cia z tabe­li o eru­dy­cyj­no­ści oraz z pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla pozio­mu rozszerzonego. 

Onet Rano: „Ludzie mówią, że jest teraz moda na ADHD. Nie, nie ma w tym nic fajnego”

- Cały czas myśli się, że z ADHD moż­na wyro­snąć – mówi­ła w roz­mo­wie z Łuka­szem Kadzie­wi­czem w “Onet Rano” Ane­ta Kory­ciń­ska, polo­nist­ka, autor­ka kana­łu Baba Od Polskiego.

Ile języków znał Juliusz Słowacki i czy był gorszy od Mickiewicza?

Juliusz Sło­wac­ki potra­fił posłu­gi­wać się aż dzie­wię­cio­ma języ­ka­mi. Znał fran­cu­ski, grec­ki, łaci­nę, rosyj­ski i nie­miec­ki. Dosko­na­le tłu­ma­czył tek­sty z łaci­ny, umiał się poro­zu­mieć po rosyj­sku, stu­dio­wał twór­czość roman­ty­ków nie­miec­kich. Miał tak­że pew­ne pod­sta­wy w hisz­pań­skim i zaczy­nał uczyć się wymo­wy arab­skie­go. Cią­gle dosko­na­lił angielski. 

Spotkania autorskie: „Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD

Lista spo­tkań autor­skich wokół „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD

Jak nie panikować, kiedy zobaczysz temat wypracowania i nie będziesz wiedzieć, co zrobić?

Po pierw­sze: popatrz na listę lek­tur obowiązkowych.
Po dru­gie: przy­po­mnij sobie, jakie były pyta­nia jaw­ne na matu­rę ustną. 

Wiersz, który jest dobrym kontekstem do 14 pytań jawnych z 6 różnych lektur!

Wiem, że do matu­ry obo­wią­zu­je mnó­stwo lek­tur, ale jest jeden wiersz, któ­ry będzie dobrym uni­wer­sal­nym kon­tek­stem do lite­ra­tu­ry obo­zo­wej i lek­tur doty­czą­cych zła czy tota­li­ta­ry­zmu. Mowa o „Oca­lo­nym” Tade­usza Różewicza.

Spotkanie na Targach Książki i Mediów Vivelo – 18 maja / 18:00 / strefa autora

W dniach 16 – 19 maja zapra­sza­my na Tar­gi Książ­ki i Mediów Vive­lo! Spo­tkaj­my się na PGE Naro­do­wym w War­sza­wie (sto­isko 14/C3).

Co powtórzyć z lektur przed maturą z polskiego?

Pamię­taj­cie, że wszyst­kie naj­waż­niej­sze moty­wy z danej lek­tu­ry macie zawar­te w pyta­niach jaw­nych. Nie musi­cie wie­dzieć, jakie uli­ce poja­wia­ły się w Lal­ce ani co się dzia­ło w jakiej kolej­no­ści w lekturze. 

07.05 rozwiązuję maturę w Radiu ZET

Odpo­wie­dzi do matu­ry z jęz. pol­skie­go 2024 zacznie­my publi­ko­wać poni­żej po godzi­nie 14, gdy tyl­ko CKE udo­stęp­ni ofi­cjal­ne arku­sze. Roz­wią­za­nia zapre­zen­tu­je na żywo w roz­mo­wie z Alek­san­drą Pucu­łek, dzien­ni­kar­ką por­ta­lu Radio​ZET​.pl, nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na w sie­ci jako Baba od pol­skie­go. Te nie­ofi­cjal­ne odpo­wie­dzi pozwo­lą matu­rzy­stom na wstęp­ne pozna­nie swo­ich wyni­ków matur, któ­re są decy­du­ją­ce w rekru­ta­cji na studia. 

Matura 2024 tematy wypracowań, arkusz i odpowiedzi

Matu­ra 2024 – tema­ty wypra­co­wań, arku­sze i odpo­wie­dzi. Sprawdź, z czym zma­ga­li się tego­rocz­ni matu­rzy­ści pod­czas egza­mi­nu z języ­ka polskiego!

Czy spójniki wliczają się do liczby słów w wypracowaniu?

W zasa­dach oce­nia­nia wypra­co­wa­nia mamy napi­sa­ne wprost, że wszyst­kie wyra­zy napi­sa­ne w wypra­co­wa­niu wli­cza­ją się do sumy wyra­zów, więc nie słu­chaj­cie bzdur o tym, że liczą się tyl­ko rze­czow­ni­ki, cza­sow­ni­ki i przymiotniki!

Story time o tym, jak w zeszłym roku maturzysta pozbawił się szansy na zdanie matury

Rok temu zgło­sił się do mnie matu­rzy­sta, żebym pomo­gła odwo­łać się od wyni­ków, bo zabra­kło mu jed­ne­go czy dwóch punk­tów do 30 pro­cent. Patrzę na arkusz… a tam dramat.

Status lektury obowiązkowej ma więcej niż 40 tekstów! W wypracowaniu możesz użyć 80!

Na matu­rze pod­sta­wo­wej macie 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych, ale w wypra­co­wa­niu sta­tus lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej ma ponad 80 lek­tur. Jest to moż­li­we, bo jako lek­tu­rę obo­wiąz­ko­wą trak­tu­je­my tak­że lek­tu­ry z roz­sze­rze­nia oraz lek­tu­ry, któ­rych zna­jo­mość nie obo­wią­zu­je na matu­rze w tym roku, np. Romeo i Julia, bal­la­dy Mic­kie­wi­cza, Zemsta czy opo­wia­da­nia Mrożka. 

Jak poprawnie w piśmie ręcznym zapisać „Górą «Edek»”?

Popraw­na pisow­nia tytu­łu „Górą «Edek»” według zasad oce­nia­nia CKE.

Jestem wśród nominowanych w plebiscycie VIVELO Top Creators!

Oto lista nomi­no­wa­nych. W każ­dej kate­go­rii wybra­no 10 osób, któ­re uzy­ska­ły naj­wię­cej gło­sów inter­nau­tów. W 8 na 9 kate­go­rii to jury wybie­rze zwy­cięz­cę, któ­ry zosta­nie uho­no­ro­wa­ny w nie­dzie­lę 19 maja na PGE Narodowym.

Maturalne Q&A

Przed­ma­tu­ral­ne Q&A – Wy pyta­cie Baba odpowiada. 

Dzień Dobry TVN: Do matury zostało kilka dni. Czy warto się jeszcze uczyć? “Można sobie więcej namieszać w głowie”

Do roz­po­czę­cia matur zosta­ło już bar­dzo mało cza­su. Czy przez te kil­ka dni moż­na się jesz­cze cze­goś nauczyć? A może lep­szym roz­wią­za­niem będzie odpu­ścić i po pro­stu odpo­cząć? Któ­ra opcja jest lep­sza? O tym w Dzień Dobry TVN opo­wie­dzie­li Ane­ta Kory­ciń­ska, Zuzan­na Jastrzęb­ska i Miko­łaj Sznajder.

Józef Ignacy Kraszewski – Hrabina Cosel

Peł­ne omó­wie­nie i stresz­cze­nie utworu. 

Gatunek literacki „Pana Tadeusza”

Gatun­ki lite­rac­kie, któ­re odnaj­mu­je­my w „Panu Tade­uszu” Ada­ma Mickiewicza. 

Postaci/bohaterowie „Pana Tadeusza”

Omó­wie­nie boha­te­rów wystę­pu­ją­cych w pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mickiewicza.

Jaka jest geneza „Pana Tadeusza”?

Inspi­ra­cje i oko­licz­no­ści pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mickiewicza.

Jaki jest czas akcji „Pana Tadeusza”?

Pod­su­mo­wa­nie infor­ma­cji na temat cza­su akcji pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mic­kie­wi­cza, posze­rzo­ne­go o licz­ne retro­spek­cję i histo­rie rodów.

Pan Tadeusz” – znaczenie tytułu

Ana­li­za zna­cze­nia tytu­łu i pod­ty­tu­łu pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mickiewicza.

Polskie Radio 24: Jak się uczyć do matury?

Za tydzień matu­ra – to ostat­nia pro­sta przed egza­mi­nem doj­rza­ło­ści. Jak przy­go­to­wać się do testów, cze­go jesz­cze się nauczyć? W Pol­skim Radiu 24 na te pyta­nia odpo­wia­da Ane­ta Kory­ciń­ska, nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go i autor­ka blo­ga “Baba od polskiego”.

Romantyczność” – analiza i interpretacja

Omó­wie­nie bal­la­dy Ada­ma Mic­kie­wi­cza „Roman­tycz­ność” i jej pro­gra­mo­we­go charakteru. 

Oda do młodości” – analiza i interpretacja

Omó­wie­nie utwo­ru Ada­ma Mic­kie­wi­cza „Oda do mło­do­ści” i jego pro­gra­mo­we­go charakteru. 

Jakie jest znaczenie tytułu „Zdążyć przed Panem Bogiem”?

Krót­ka ana­li­za zna­cze­nia tytu­łu repor­ta­żu Han­ny Krall. 

Adam Mickiewicz – Poezje (wybór do egzaminu ósmoklasisty i matury)

Oda do młodości
Bal­la­dy i romanse
Romantyczność
Świtezianka
Powrót taty
Pani Twardowska
Sone­ty krymskie
Ste­py akermańskie
Burza
Widok gór ze ste­pów Kozłowa
Pielgrzym
Dro­ga nad prze­pa­ścią w Czufut-Kale
Śmierć pułkownika
Redu­ta Ordo­na. Opo­wia­da­nie adiutanta

Konteksty – „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Ana­li­za kon­tek­stów lite­rac­kich, histo­rycz­nych, języ­ko­wych i fil­mo­wych wystę­pu­ją­cych w repor­ta­żu Han­ny Krall „Zdą­żyć przed Panem Bogiem”.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep