Page 2 of 16

Znamy Młodzieżowe Słowo Roku – co znaczy i po co je wybieramy?

Wyja­śnie­nie plus lista audy­cji na ten temat. 

Antygona – Sofokles

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie “Anty­go­ny”

Zapraszam na darmowy pokaz “ŚUBUKa” poprzedzony dyskusją o edukacji włączającej

Zapra­szam na dys­ku­sję i pokaz „Śubu­ka”
8.12.2022 r.
16:00
Kino­te­ka PKiN
Popro­wa­dzę wpro­wa­dze­nie przed filmem.
MSCDN Wydział w War­sza­wie zapra­sza wszyst­kich zwią­za­nych z edu­ka­cją i szkolnictwem.

Pani prezes czy prezeska, “biznesmen”, ale nie “biznesmenka” – czy żeńskie formy przestaną nas dziwić?

Zosta­łam wczo­raj zapro­szo­na przez Biz­nes Inte­ria do roz­mo­wy z Woj­cie­chem Sze­lą­giem o femi­na­ty­wach. Efekt bar­dzo cie­ka­wy – zwłasz­cza w komentarzach.

Dzieje Tristana i Izoldy

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie “Dzie­jów Tri­sta­na i Izoldy”

Sofokles – Król Edyp

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie „Kró­la Edypa”

Homer – Iliada

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury. 

SUPERBABY: Emilia Plater

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

ŚUBUK! Film o walce o godną edukację włączającą

Bar­dzo mi zale­ży na tym, by jak naj­wię­cej osób obej­rza­ło “ŚUBU­Ka” i to jest kino (a nie Waj­da), na któ­re powin­ny cho­dzić całe szko­ły. Tutaj są sce­na­riu­sze lek­cji: https://​www​.kino​swia​te​du​ka​cji​.pl/

Jesteśmy zmianą! Chcemy pracować i edukować!

Repost @malgorzataszumowska – War­sza­wian­ka Roku 2022

Teatr Polski w Warszawie i scenariusze lekcji

To teatr, któ­ry napraw­dę wspie­ra szkoły!

Ciągle mamy wiele do zrobienia, nie tylko w kwestii edukacji włączającej

Film widzia­łam już kolej­ny raz, jest wspa­nia­ły i znów pła­ka­łam, bo poka­zu­je, jak nie­wie­le się zmieniło.

Antoni Czechow „Wiśniowy sad”

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie “Wiśnio­we­go sadu” Anto­nie­go Czechowa

Stefan Żeromski: „Rozdziobią nas kruki, wrony…”

Omó­wie­nie lek­tu­ry: “Roz­dzio­bią nas kru­ki, wro­ny…” Ste­fa­na Żeromskiego

Dziecko nie odrabia pracy domowej? #ADHDWSZKOLE

Dziec­ko nie odra­bia pra­cy domowej? 

Dokładnie” jako gatunek inwazyjny

Dokład­nie!

Wpis z frustracji: nie straszcie młodych ludzi maturą!

Kolej­ne poko­le­nia, któ­re żyją w szko­le strachu. 

Spotkanie dla młodych miłośników serii o Felixie, Necie i Nice – Baba od polskiego i Ursynoteka [warsztaty pisania opowiadań]

Warsz­ta­ty z pisa­nia dla najmłodszych

SUPERBABY: Klaudyna Potocka

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

Huxley i Orwell w Arte​.TV

Super doku­ment w ARTE dostęp­ny onli­ne za dar­mo do 7 grudnia.

23. listopada: prowadzę spotkanie autorskie z Rafałem Kosikiem (Świat Książki, Hala Koszyki, 18.00)

Czy jest coś, o co mam spy­tać auto­ra w waszym imieniu? 

BABA OD JĘZYKA: Niezły meksyk!

Baba od języ­ka w dniu meczu

Przykład rozprawki: Czy literatura uczy człowieka, jak żyć?

Przy­kład roz­praw­ki napi­sa­nej przez ósmo­kla­si­stę. Publi­ko­wa­ne za zgo­dą autora.

MŁODE GŁOWY: edukacja na temat zdrowia psychicznego w Twojej szkole! Zgłoś szkołę do badania

Dar­mo­we i ano­ni­mo­we badania

Jak działać ponad podziałami? Połączmy siłę z wrażliwością [PROTEST 2119 PLN]

🔥♥️🔥
Mam nadzie­ję, że następ­nym razem będzie nas wię­cej i pomo­żesz nam krzy­czeć i bić w tarabany. 

Radio ZET: Jak wygląda życie po szkole?

Mia­łam oka­zję poroz­ma­wiać z Alek­san­drą Pucu­łek o nowym życiu i nauczaniu 

Podsumowanie: Kongres Polonistów/ek i Bibliotekarzy/ek czasopisma “Polonistyka” – byłam 1 z czworga prelegentów

Dodat­ko­wo w stycz­nio­wym nume­rze “Polo­ni­sty­ki” prze­czy­ta­cie mój pierw­szy arty­kuł opu­bli­ko­wa­ny na łamach tego czasopisma. 

Polskie Radio Dzieciom: językowy obraz świata

Uuuu moc­ny tytuł! PWN, co teraz?
O języ­ko­wym obra­zie świa­ta roz­ma­wia­łam pod­czas godzin­nej audy­cji w Pol­skie Radio Dzieciom

RADY BABY: Czym się lepiej nie kierować, wybierając szkołę i profil klasy?

Ciot­ka dobra rada oraz infor­ma­cje o super sty­pen­dium, w któ­rym dają piz­zę, lek­cje języ­ka, inter­nat, piz­zę i dodat­ko­we fun­du­sze na rozwój. 

ONET KULTURAARTE​.TV: Otoczenie nie rozumie siedmiolatki. “Sasha od dawna JEST dziewczynką” – DZIEŃ TOLERANCJISZKOLEKINIE

Bez­płat­na plat­for­ma stre­amin­go­wa ARTE​.tv udo­stęp­nia fil­my, któ­re moż­na umó­wić pod­czas godzi­ny wycho­waw­czej: nagro­dzo­ny na Ber­li­na­le film “Dziew­czyn­ka”, serię doku­men­tal­ną “Naked – kim jeste­śmy napraw­dę?”, repor­ta­że “Obcy we wła­snym cie­le” i “Trans­fo­bia” oraz pro­duk­cję o pierw­szym pol­skim chó­rze LGB­TQiA – Voces Gaudi.

Warsztaty dla ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie

Pod­su­mo­wa­nie ostat­nich warsz­ta­tów na żywo w tym roku. A Ty chcesz mnie w swo­jej szkole?

Popołudnie Radia dla Ciebie: Młodzieżowe Słowo Roku – finałowa dwudziestka!

Ujaw­niam defi­ni­cje fina­ło­wej dwudziestki 

KINO ŚWIAT: pokaz przedpremierowy filmu o walce matek dzieci z niepełnosprawnościami oraz o moim koniku — spektrum autyzmu

Przy­po­mi­nam, że w sobo­tę spo­ty­ka­my się Pro­te­ście OzN i ich rodzin

Młodzieżowe Słowo Roku i rozmowa o języku w Pytaniu na Śniadanie (+ spotkanie z Arią Martelle)

Poran­na daw­ka zachwy­tu nad żywot­no­ścią języka.

18.11.2022 r. POLONISTYKA: VIII UROCZYSTY KONGRES POLONISTÓWBIBLIOTEKARZY

Moje wiel­kie, polo­ni­stycz­ne wesele!

Poprowadzę spotkanie autorskie z Rafałem Kosikiem z okazji premiery 16. tomu powieści “Felix, Net i Nika i Zero Szans”

Spo­tka­nie z auto­rem Rafa­łem Kosi­kiem w Hali Koszy­ki (23. listo­pa­da o godz. 18.)

Katarzyna Kotaba o nauczaniu kontekstowym [Poznaj Baby od polskiego]

Kasia pisze o tym, dla­cze­go uczy­my kon­tek­sto­wo i co dzię­ki temu może zyskać nawet “Pan Tadeusz”

Felix, Net i Nika – seria

Pomy­sły na lek­cje z książ­ka­mi z serii Felix, Net i Nika”. 

W jaki sposób lektury uczą nas o przeszłości?

egza­min ósmo­kla­si­sty — motywy

patriotyzm

egza­min ósmo­kla­si­sty — motywy

Poznaj Baby od polskiego: Katarzyna Kotaba — Czym jest terapia książką?

Książ­ko­wy Oddział Ratun­ko­wy Kata­rzy­ny Kotaby

Bolesne analogie językowe

Jak to jest z tym Bogiem a praw­dą? Obja­śniam to wszem wobec. 

SUPERBABY: Anna Olimpia Mostowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

Chillizet | Tomasz Śliwiński “Na chilloucie”: jak zachęcać dzieci i młodzież do czytania?

Czy da się zachę­cić je jesz­cze do czy­ta­nia kla­sy­ki literatury? 

Skoro “końmi” to dlaczego “dłoniami”? O końcówkach “-mi”, “-ami”.

Gwoźdź­mi czy gwoździami?

Trójka Polskie Radio: Essa, gilbert, a może coś innego?

Trwa ple­bi­scyt na “Mło­dzie­żo­we sło­wo roku”Trójka Pol­skie Radio

Elastyczność umysłowa #ADHDWSZKOLE

Tra­fia cię szlag, bo dziecko:
☠️ zapo­mi­na o kartkówkach;
☠️ krę­ci się wiecz­nie w poszu­ki­wa­niu kluczy/pracy domowej/plecaka;
☠️ spóź­nia się na lekcje.

Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka” – omówienie i streszczenie

Omó­wie­nie “Pozła­ca­nej rybki”

Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy” – omówienie i streszczenie

Omó­wie­nie “W pusty­ni i w puszczy”

Dante Alighieri “Boska komedia” – omówienie i streszczenie

Omó­wie­nie lek­tu­ry “Boska komedia”

Wielka Gala Integracji

Sza­le­nie się cie­szę z tego Świę­ta. Poroz­ma­wia­łam z Mate­uszem Różań­skim z Inte­gra­cji, Olgą Śle­pow­roń­ską ze Sto­wa­rzy­sze­nia Mudi­ta oraz z Bogu­sią – Anio­łem Na Reso­rach, któ­ra pro­wa­dzi­ła tę wiel­ką galę!

Z Babą o budzie [LIVE]| Gościni: Natalia Zastępa @natalia.zastepa

Już o 11.00 na Insta­gra­mie spo­tka­nie z Nata­lią Zastę­pą – w ramach cyklu “Z Babą o budzie”, razem z Macie­jem Rau­hu­tem odpy­ta­my naszą gości­nię o to, jak łączy pra­cę, pasję i edukację. 

SUPERBABY: Maria Wirtemberska

Kolej­na super­ba­ba w świe­cie pol­skiej lite­ra­tu­ry, o któ­rej zapew­ne nie słyszał_ś. 

POLITYKA: Obywatel Rauhut + informacje o “Z Babą o budzie”

Oby­wa­tel M.R.

BRYK​.PL: Tylko niektórzy uczniowie mają dostęp do dobrego nauczania [WYWIAD]

Z Moni­ką Wąs roz­ma­wia­ły­śmy o edu­ka­cji (a o czym innym Baba może gadać? 😅). 

Cmentarny koszmar językowy: “-y” czy “-ów” (meczów, wieńców, widelców)

Meczów, bo meczy to owca. 

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią – streszczenie i omówienie

Omó­wie­nie “Roz­mo­wa Mistrza Poli­kar­pa ze Śmiercią”

Przykład rozprawki: Czy znane polskie przysłowie: “Cudze chwalicie, swego nie znacie” nie straciło na aktualności?

Przy­kład roz­praw­ki napi­sa­nej przez ósmoklasistę. 

Mitologizacja a mityzacja

Wyja­śniam poję­cia mity­za­cji i mito­lo­gi­za­cji i poda­ję przykłady.

Brak dopaminy #ADHDWSZKOLE

Czło­wiek z ADHD musi być świa­do­my tego, jak funk­cjo­nu­je, co jest wręcz nie­moż­li­we, gdy jest się dzieckiem.