Legia to nie tyl­ko klub spor­to­wy, lecz tak­że Fun­da­cja, któ­ra w tym roku uru­cho­mi­ła już trze­cią edy­cję pro­gra­mu Kor­ki z Legią. Cel jest pro­sty: zdać matu­rę, a pomoc­ni­kiem jestem ja.

 

Zaję­cia przy­go­to­wu­ją­ce do matu­ry są prze­zna­czo­ne dla uczniów war­szaw­skich szkół śred­nich, któ­rzy w maju 2018 roku będą przy­stę­po­wać do egza­mi­nu doj­rza­ło­ści i z przy­czyn finan­so­wych lub spo­łecz­nych nie mogą pozwo­lić sobie na dodat­ko­we wspar­cie. Szcze­gól­nie mile widzia­ni są kibi­ce Legii Warszawa.

 

Opis zajęć:

- liczeb­ność gru­py: 10 – 13 osób

- dogod­ne loka­li­za­cje po obu stro­nach Wisły: stro­na pra­ska – Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Pra­gi, ul. Sta­lo­wa 28, stro­na śród­miej­ska – Aktyw­na War­sza­wa, ul. Roz­brat i Mło­dzie­żo­wy Dom Kul­tu­ry, ul. Łazienkowska

- ter­min zajęć: ponie­dział­ki – śro­dy, godzi­ny roz­po­czę­cia: 16:00 i 17:45

- czas trwa­nia zajęć: dwie godzi­ny lek­cyj­ne, 2 x 45 min.

 

Dzię­ki pro­gra­mo­wi ucznio­wie w atrak­cyj­ny spo­sób utrwa­lą wie­dzę, nabę­dą umie­jęt­no­ści oraz pozna­ją nowe zagad­nie­nia z zakre­su mate­ma­ty­ki i języ­ka pol­skie­go. Co waż­niej­sze, pod­czas zajęć uczest­ni­cy pozna­ją też prak­tycz­ne spo­so­by przy­go­to­wa­nia się do egza­mi­nu, jak i wska­zów­ki jak go naj­le­piej zdać.

Wię­cej: Zaję­cia dla matu­rzy­stów – KORKILEGIĄ

Dzię­ki tym spo­tka­niom pozna­łam wie­lu fascy­nu­ją­cych mło­dych ludzi.