Dzi­siaj Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu. To bar­dzo waż­ne, byśmy potra­fi­li odróż­niać dez­in­for­ma­cje od infor­ma­cji, korzy­stać z zaso­bów sie­ci, nauczy­li się dba­nia o umiar i zapo­bie­ga­li np. FOMO
Nie chcę stra­szyć – Inter­net jest dosko­na­łym narzę­dziem, któ­re pozwa­la wie­lu ludziom pra­co­wać, uczyć się, nawią­zy­wać kon­tak­ty, ale jak wszyst­ko, co faj­ne – ma swo­je ciem­ne stro­ny i może nas pochłonąć. 

👉15 mar­ca 2023 po raz trze­ci odbę­dzie się kon­fe­ren­cja onli­ne Asów Inter­ne­tu – to bez­płat­ny pro­gram Fun­da­cji Szko­ła z Kla­są Fun­da­cja Szko­ła z Kla­są reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Google, na temat cyfro­we­go bez­pie­czeń­stwa i oby­wa­tel­stwa. Bazu­je on na war­to­ściach przy­dat­nych w radze­niu sobie w świe­cie onli­ne i offli­ne; w pro­gra­mie two­rzo­ne są wyda­rze­nia dla rodzi­ców i nauczycieli. 

I część (godz. 10:00): lek­cje onli­ne dla klas 1 – 3 oraz 4 – 8 szkół podstawowych.
II część (godz. 15:00): Edu­sto­ries (wystą­pie­nia w for­mie TEDx) oraz warsz­ta­ty onli­ne dla dorosłych.
III część (godz. 18:30): Tele­tur­niej, w któ­rym. zmie­rzą się 2 zespo­ły zło­żo­ne z influ­en­ce­rów i influ­en­ce­rek z poko­le­nia Z oraz ze świa­ta rodzi­ców, nauczy­cie­li i nauczy­cie­lek. Dobra zaba­wa gwa­ran­to­wa­na, nie obo­wią­zu­ją ogra­ni­cze­nia wiekowe.

👉Tema­ty prze­wod­nie tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji to war­to­ści Asów Inter­ne­tu (roz­są­dek, uważ­ność, siła, odwa­ga i życz­li­wość), wie­lo­kul­tu­ro­wość, dez­in­for­ma­cja oraz dobro­stan cyfrowy.

💃A ja będę mia­ła zaszczyt popro­wa­dzić warsz­ta­ty onli­ne dla wszyst­kich chęt­nych, któ­re będą doty­czy­ły roli i spo­so­bów wyko­rzy­sta­nia social mediów w edu­ka­cji. Zapra­szam zatem do udzia­łu w kon­fe­ren­cji i do zoba­cze­nia w sieci!

#dzień­bez­piecz­ne­go­in­ter­ne­tu #dzien­bez­piecz­ne­go­in­ter­ne­tu #asy­in­ter­ne­tu

Poprzed­nia edycja: