Do cza­su moje­go poro­du spo­ty­ka­my się od ponie­dział­ku do czwart­ku o 21.00 na powtór­kach z epok. 

Laj­wy odby­wa­ją się na Tik­To­ku:  https://​www​.tik​tok​.com/​@​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​ego

Spo­tka­nia, któ­re już się odby­ły,  oraz notat­ki umiesz­czam w gru­pie na FB:

Gru­pa edu­ka­cyj­na – matu­ra – Baba od polskiego

Dodat­ko­wo w śro­dy i piąt­ki na Insta­gra­mie oraz w wyżej wymie­nio­nej gru­pie poja­wia­ją się notat­ki z mate­ria­ła­mi egzaminacyjnymi.

Jeśli nie chcesz cze­kać — zapra­szam do skle­pu po webi­na­ry i mate­ria­ły do nauki:  https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​s​k​l​ep/

https://babaodpolskiego.pl/produkt/opracowanie-pytan-matura-ustna-2023/?fbclid=IwAR26kjqaWlhsq2Ng1MMAHw8CS7tPDYtMkZI2fyfdrHU7jEV1aQmsNdRjDOo
Zdo­bądź opra­co­wa­nia wszyst­kich pytań z matu­ry 2023 – to też omó­wie­nie 40 lektur 
Zdo­bądź opra­co­wa­nia wszyst­kich pytań z matu­ry 2024 – to też omó­wie­nie 40 lektur 

Mate­ria­ły powtór­ko­we dla ósmo­kla­si­stów też będą poja­wia­ły się na Tik­To­ku i w gru­pie, o czym będę infor­mo­wać:  Egza­min ósmo­kla­si­sty – język pol­ski – baba od polskiego

Dodat­ko­wo we wtor­ki i czwart­ki  na Insta­gra­mie oraz w wyżej wymie­nio­nej gru­pie poja­wia­ją się notat­ki z mate­ria­ła­mi egzaminacyjnymi.

Jeśli nie chcesz cze­kać — zapra­szam do skle­pu po webi­na­ry i mate­ria­ły do nauki:  https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​s​k​l​ep/

Daj znać znajomym!