Kolej­ny rok z rzę­du roz­po­czy­nam waka­cje kil­ku­dnio­wym szko­le­niem orga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Edu­ka­cji Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Tym razem Let­nia Szko­ła Men­to­rów doty­czy­ła przy­go­to­wa­nia do roli nauczy­cie­la men­to­ra w zakresach:

  • pra­cy z infor­ma­cją zwrotną,
  • stan­dar­dów pra­cy mentora,
  • ABC inter­wen­cji wychowawczej,
  • pra­cy meto­dą Myślą­cej klasy

To inspi­ru­ją­cy czas wśród naj­lep­szych, bo nie­ustan­nie chcą­cych uczyć się, peda­go­gów i nauczy­cie­li, wró­ci­łam z gło­wą peł­ną pomy­słów i roz­wią­zań – mam nadzie­ję, że dzię­ki licz­nym ćwi­cze­niom nie będę mia­ła wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z wyra­ża­niem infor­ma­cji zwrot­nej stu­den­tom, a dzię­ki warsz­ta­tom z Pete­rem Lil­je­dah­lem, pro­fe­so­rem Edu­ka­cji z Uni­wer­sy­te­tu Simo­na Fra­se­ra w Kana­dzie, doty­czą­cym kla­sy myślą­cej – wpro­wa­dzę nową aktyw­ność do zajęć lekturowych.

Bar­dzo dzię­ku­ję, że mogłam być tam z Wami.