Tag: interwencja wychowawcza

Szkoła Letnia Mentorów 2019

Kole­jny rok z rzę­du rozpoczy­nam wakac­je kilkud­niowym szkole­niem orga­ni­zowanym przez Szkołę Edukacji Pol­sko-Amerykańskiej Fun­dacji Wol­noś­ci i Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Tym razem Let­nia Szkoła Men­torów doty­czyła przy­go­towa­nia do roli nauczy­ciela men­to­ra w zakre­sach: pra­cy z informacją…