Tag: kurs

Kurs maturalny na żywo we Włocławku: „Baba od polskiego” w Filii nr 11 – Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza [wstęp wolny]

Matu­rzy­sto, przy­go­tuj się do egza­mi­nu doj­rza­ło­ści z Baba od pol­skie­go ❗️
Ane­ta Kory­ciń­ska – nauczy­ciel­ka, edu­ka­tor­ka i redak­tor­ka pro­wa­dzą­ca kanał w ser­wi­sie Youtu­be „Baba od pol­skie­go” pora­dzi jak sku­tecz­nie przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka polskiego.

18 kwiet­nia 2024 r., godz. 12.00
Filia nr 11, ul. Łęg­ska 28

Wstęp wol­ny

Szok i niedowierzanie: oblężenie na moim wykładzie o... rozprawce :D

Ależ ludzi! Wię­cej niż mojej rodziny!

Szkoła Letnia Mentorów 2019

Kolej­ny rok z rzę­du roz­po­czy­nam waka­cje kil­ku­dnio­wym szko­le­niem orga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Edu­ka­cji Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Tym razem Let­nia Szko­ła Men­to­rów doty­czy­ła przy­go­to­wa­nia do roli nauczy­cie­la men­to­ra w zakre­sach: pra­cy z informacją...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep