Tag: mentor

Szkoła Letnia Mentorów 2019

Kolej­ny rok z rzę­du roz­po­czy­nam waka­cje kil­ku­dnio­wym szko­le­niem orga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Edu­ka­cji Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Tym razem Let­nia Szko­ła Men­to­rów doty­czy­ła przy­go­to­wa­nia do roli nauczy­cie­la men­to­ra w zakre­sach: pra­cy z informacją...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep