Nowy produkt w sklepie – nagranie ze spotkania dla maturzystów 2021 r. 

WEBINAR PRZEZNACZONEGO DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ 2021 – Baba od polskiego

Opis nagra­nia i frag­ment spo­tka­nia na żywo prze­zna­czo­ne­go dla maturzystów.

 — —  —  —  —  — –

Całość dostęp­na na stro­nie: www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​s​k​lep

— —  —  —  —  — —

Znaj­dzie­cie w nim:

- wyka­za­nie róż­nic w wymo­gach egza­mi­na­cyj­nych w porów­na­niu z pod­sta­wą programową

– omó­wie­nie nowych wymo­gów egzaminacyjnych

– wska­za­nie na zagad­nie­nia języ­ko­we, któ­rych moż­na spo­dzie­wać się na maturze

– omó­wie­nie spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia zadań

– szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na roz­praw­kę pro­ble­mo­wą (matu­ra podstawowa)

– szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na wypo­wiedź argu­men­ta­cyj­ną (matu­ra rozszerzona)

– bazę lin­ków z autor­ski­mi pomo­ca­mi edukacyjnymi

Mówię cze­go się uczyć, a co moż­na pomi­nąć. Poda­ję wie­le cie­ka­wo­stek i podpowiedzi.