Moja uczen­ni­ca, Ade­la Kośmic­ka, zosta­ła fina­list­ką XX Tur­nie­ju Repor­ta­żu im. Wan­dy Dybalskiej. 
Jestem z niej bar­dzo dum­na! 💪
Mam nadzie­ję, że nie­dłu­go będzie­cie mogli prze­czy­taj jej repor­taż “To twój kraj, nie mój”.

Ten tekst to efekt naszych pierw­szych zajęć indy­wi­du­al­nych, ja dałam tyl­ko infor­ma­cje o repor­ta­żach, kon­kur­sie i tema­tach – cała resz­ta jest dzie­łem Ade­li. To tyl­ko dowo­dzi, jak bar­dzo zdol­ni ucznio­wie potrze­bu­ją wyj­ścia poza sche­mat pla­nu lek­cji i wymo­gów, sku­pie­nia się na ich pasji. Ade­la chce pisać, doko­na wszyst­kie­go sama, ja będę jedy­nie dmu­chać jej w plecy. 

Gazeta Wyborcza Wrocław