W trak­cie wyjaz­du z absol­wen­ta­mi (bar­dzo wszyst­kich pozdra­wiam ☀️) na Pod­la­sie mia­łam wystą­pie­nie na Kon­fe­ren­cji Nauko­wej Koło Nauko­we Publi­cy­sty­ki Poli­tycz­nej (Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski). 📚
Kon­fe­ren­cja doty­czy­ła spo­łecz­no-poli­tycz­ne­go uwa­run­ko­wa­nia funk­cjo­no­wa­nia naucza­nia zdal­ne­go pod­czas pan­de­mii COVID-19. Mia­łam zaszczyt wystą­pić w pane­lu eks­perc­kim wraz z Doro­ta Łobo­da (Prze­wod­ni­czą­cą Komi­sji Edu­ka­cji i Rad­ną M.St. War­sza­wy) i Saman­ta Dry­ja-Zabiel­ska blog (oso­bą blo­ger­ską, edu­ku­ją­cą, pro­wa­dzą­cą Edu­ka­cja z pasją). 
Odpo­wia­da­li­śmy na pyta­nia dotyczące:
1) reak­cji Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej na wybuch pan­de­mii COVID-19
2) wpły­wu refor­my edu­ka­cji z począt­ku I kaden­cji Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy na obec­ną edu­ka­cję w szkolnictwie, 
3) reak­cji nauczy­cie­li w szko­łach pod­sta­wo­wych i śred­nich na zmia­nę try­bu pra­cy oraz o koniecz­no­ści zadba­nia o odpoczynek,
4) reak­cji osób uczniow­skich, zmian w ich zacho­wa­niu w cza­sie nauki zdal­nej, a tak­że ich podej­ścia do tej for­my edukacji, 
5) zagad­nie­nia kore­pe­ty­cji, blo­gów i popu­la­ry­za­to­rów nauki i ich zna­cze­nia w pol­skiej edukacji. 
Bar­dzo dzię­ku­ję oso­bom pro­wa­dzą­cym za zapro­sze­nie i prze­pro­wa­dze­nie kon­fe­ren­cji. Jestem też wdzięcz­na współ­ro­zmów­com za zro­zu­mie­nie i wspól­ną ideę popra­wy edu­ka­cji w Pol­sce: nie tyl­ko z punk­tu widze­nia szkol­nic­twa, lecz tak­że ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem jed­nost­ko­wych potrzeb osób uczniow­skich i nauczycielskich. 
——
Oczy­wi­ście tego dnia musia­ło dojść do awa­rii sie­ci i bar­dzo dłu­go bie­ga­łam po polach w sukien­ce, z lap­to­pem i mikro­fo­nem w poszu­ki­wa­niu zasię­gu. Na szczę­ście dosta­łam pomoc i zosta­łam pod­wie­zio­na w oko­li­ce kościo­ła, gdzie wyda­rzył się cud i ante­na zamon­to­wa­na na naj­wyż­szej wie­ży podzie­li­ła się ze mną dostę­pem do sie­ci 😉
Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba