Takiego nauczyciela to ze świecą szukać!

Koniec roku szkol­ne­go zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Chcesz podzię­ko­wać swo­jej nauczy­ciel­ce lub swo­je­mu nauczy­cie­lo­wi? Poda­ruj zestaw „Mali­no­wy Leśmian” wraz z dedy­ko­wa­ny­mi życzeniami!

W okre­sie 25.05 – 21.06 kup świecz­kę i her­ba­tę „Mali­no­wy Leśmian”, a otrzy­masz ZA DARMO wła­sno­ręcz­nie wypi­sa­ną kart­kę z życze­nia­mi dla Two­je­go nauczyciela!

W skład zesta­wu wchodzi:

  • świecz­ka „Mali­no­wy Leśmian”
  • her­ba­ta „Mali­no­wy Leśmian”
  • ele­ganc­ka kar­ta z wypi­sa­ny­mi ręcz­nie życze­nia­mi (Ty wybie­rasz styl: rymo­wa­ny, zabaw­ny, patetyczny)

Dodatkowo tylko teraz przy zakupie gotowego zestawu dostajesz aż 10% zniżki!


W polu „Uwa­gi do zamó­wie­nia” napisz:

  • w czy­im imie­niu skła­dasz życze­nia (np. Jan Kowal­ski lub kla­sa 7C)
  • pod­sta­wo­we infor­ma­cje o nauczy­cie­lu (imię i nazwi­sko, przed­miot, któ­re­go uczy)
  • styl: zabaw­ny, pate­tycz­ny, rymowany
  • (opcjo­nal­nie) dodat­ko­we infor­ma­cje – np. miłe wspo­mnie­nie, za któ­re chcesz podzię­ko­wać albo zda­nie, któ­re chcesz, aby zosta­ło prze­ze mnie umiesz­czo­ne w życzeniach

Koszt zesta­wu wyno­si 75,59 zł. Licz­ba pro­mo­cyj­nych kom­ple­tów ogra­ni­czo­na. Pro­mo­cja obo­wią­zu­je tyl­ko do 21 czerw­ca 2021 r.