Jak mądrze wyko­rzy­stać ten czas (i zacho­wać spokój)?

Krót­ki porad­nik, dzię­ki któ­re­mu unik­niesz stresu!

Czwartek 20 maja

Zapo­znaj się z wyma­ga­nia­mi egza­mi­na­cyj­ny­mi, abyś wiedział_a, cze­go się spo­dzie­wać na wtor­ko­wym teście z polskiego.

Wyma­ga­nia są opi­sa­ne na stro­nie CKE

Możesz tak­że obej­rzeć mój webi­nar, w któ­rym opowiadam:

 • jakie zagad­nie­nia języ­ko­we mogą się pojawić
 • jak napi­sać wypracowanie
 • cze­go się uczyć, a co moż­na pominąć.

Webi­nar znaj­dziesz tutaj

Ta czynność zajmie Ci 2 godziny

Piątek 21 maja

Powtórz lek­tu­ry obowiązkowe:

 • przy­po­mnij sobie posta­ci i ich cechy oraz fabu­łę 8 lek­tur z gwiazdką
 • zasta­nów się, jakie moty­wy mogą się poja­wić w każ­dej z lektur
 • zrób mapę myśli, dzię­ki któ­rej łatwiej zapa­mię­tasz naj­waż­niej­sze informacje

Notat­kę na temat każ­dej z lek­tur obo­wiąz­ko­wych znaj­dziesz tutaj

Ta czynność zajmie Ci 2 godziny (po 15 minut na lekturę)

Sobota 22 maja

Powtórz gra­ma­ty­kę: 

 • czę­ści mowy (szcze­gól­nie liczeb­ni­ki zbio­ro­we i imiesłowy) 
 • czę­ści zdania 

 • typy zdań zło­żo­nych współ­rzęd­nie i podrzędnie
 • środ­ki stylistyczne 
 • typy rymów
 • sło­wo­twór­stwo: zro­sty, zło­że­nia, for­man­ty, a tak­że pod­sta­wę sło­wo­twór­czą, temat, para­fra­zę, wyra­zy pochod­ne i pokrew­ne, oboczności 
 • sty­le językowe 
 • zależ­no­ści mię­dzy rodza­ja­mi i gatun­ka­mi lite­rac­ki­mi, a tak­że ich cechy 
 • fone­ty­ka: gło­ski dźwięcz­ne i bezdźwięczne
 • Przy­po­mnij sobie też czym róż­ni się:

 • opi­nia od informacji? 
 • obiek­ty­wizm od subiektywizmu? 
 • per­swa­zja od manipulacji?

 • Wyja­śnie­nia tych zagad­nień znaj­dziesz tutaj.

  Ta czyn­ność może zająć Ci tro­chę wię­cej niż dwie godzi­ny, wszyst­ko zale­ży od tego, ile pamiętasz. 


  Niedziela 23 maja

  Przy­po­mnij sobie, jakie ele­men­ty muszą się poja­wić w wypra­co­wa­niu. Do wybo­ru masz roz­praw­kę lub opo­wia­da­nie. Każ­dy z tych gatun­ków ma swo­je wyma­ga­nia, któ­re musisz spełnić.

  Wyma­ga­nia i pod­po­wie­dzi doty­czą­ce roz­praw­ki znaj­dziesz tutaj

  Wyma­ga­nia i pod­po­wie­dzi doty­czą­ce opo­wia­da­nia znaj­dziesz tutaj

  Spró­buj wybrać jeden z tema­tów i napisz wypra­co­wa­nie, dzię­ki któ­rym zoba­czysz, w jakiej jesteś formie

  Ta czynność zajmie Ci 2 godziny

  Poniedziałek 24 maja

  Ten dzień wyko­rzy­staj na relaks. Wie­dza zdo­by­wa­na w pędzie nie zosta­je w gło­wie, a stres spra­wia, że znacz­nie trud­niej odblo­ko­wać odpo­wied­nią szu­flad­kę z wiedzą.

  Zagraj w grę edu­ka­cyj­ną doty­czą­cą błę­dów języ­ko­wych w wypracowaniach

  Zagraj w gry edu­ka­cyj­ne doty­czą­ce gatun­ków lite­rac­kich, imie­sło­wów i środ­ków arty­stycz­ne­go wyrazu

  Wypocz­nij!

  Ta czynność zajmie Ci 2 godziny (chyba że zaplanujesz sobie więcej czasu na odpoczynek)  Tego dnia uni­kaj stre­su i posta­raj się zadbać o siebie!