Pro­mo­cja!

39,99 VAT

Kupu­jąc – wejdź w zakład­kę “moje kon­to” i pobierz PDF z lin­kiem do webi­na­ru i mate­ria­łów edukacyjnych. 

Brak w magazynie

Opis

Opis nagra­nia i frag­ment spo­tka­nia na żywo prze­zna­czo­ne­go dla ósmoklasistów.
 — —  —  —  —  — –
Całość dostęp­na na stro­nie: www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​s​k​lep
Nagra­nie zawiera:
omó­wie­nie nowych wymo­gów egzaminacyjnych
wska­za­nie na zagad­nie­nia języ­ko­we, któ­rych moż­na spo­dzie­wać się na egza­mi­nie ósmoklasisty
omó­wie­nie spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia zadań
szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na rozprawkę
pod­po­wie­dzi, jak roz­pla­no­wać plan powtórek
bazę lin­ków z autor­ski­mi pomo­ca­mi edukacyjnymi

Mówię cze­go się uczyć, a co moż­na pomi­nąć. Poda­ję wie­le cie­ka­wo­stek i podpowiedzi.