Jestem dzi­siaj bar­dzo dum­na, dwóch moich uczniów wystą­pi­ło wła­śnie ma sce­nie TEDxKids@AcademyInternational.
Krzysz­tof Ankle­wicz mówił o tym, jakie­go języ­ka uży­wać w roz­mo­wie z oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i dla­cze­go nie powin­no się im współ­czuć – to wystą­pie­nie w ramach ini­cja­ty­wy Bli­sko, któ­rej mam szczę­ście być opie­kun­ką z ramie­nia Zwol­nie­ni z Teo­rii (człon­ko­wie ini­cja­ty­wy dzia­ła­ją sami, ja im tyl­ko biję brawo). 
Miko­łaj Kozub to jede­na­sto­la­tek, z któ­rym w ramach kore­pe­ty­cji roz­wi­jam kom­pe­ten­cje huma­ni­stycz­ne. Uczy­my się od sie­bie 🙂 To wiel­ki człowiek. 
Infor­ma­cje ze stro­ny organizatora: 
“Poznaj­cie Krzysz­tof Ankle­wicz 🤩 jest uczniem spo­łecz­ne­go liceum Bed­nar­ska i repre­zen­tu­je ini­cja­ty­wę spo­łecz­ną Bli­sko 💪 To ini­cja­ty­wa, któ­ra powsta­ła w ramach plat­for­my Zwol­nie­ni z Teo­rii i sku­pia się na edu­ko­wa­niu na temat niepełnosprawności. 
W swo­im wystą­pie­niu na czer­wo­nej krop­ce 🛑 Krzysz­tof opo­wie o języ­ku, jakie­go powin­no uży­wać się w sto­sun­ku do osób z niepełnosprawnościami❤️
O tym, jak spo­łe­czeń­stwo źle postrze­ga temat nie­peł­no­spraw­no­ści oraz o tym, co w tej spra­wie moż­na zmienić. 
❤️👏

“Miko­łaj Kozub ma 11 lat i nie­ba­wem sta­nie na czer­wo­nej krop­ce TEDxKids@AcademyInternational
❌🛑 To wiecz­nie uśmiech­nię­ty opty­mi­sta🤩. Kocha sport – For­mu­łę 1, koszy­ków­kę, tenis, ale rów­nież WWE czy cur­ling. Uwiel­bia podró­żo­wać do odle­głych kra­jów i pozna­wać nowe kul­tu­ry oraz ludzi. W 5 kla­sie został lau­re­atem ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su Medi­test💪 Do uczest­nic­twa w TEDx Kids został namó­wio­ny przez „Babę od Pol­skie­go”. Miko­łaj opo­wie o swo­jej wizji przy­szło­ści oraz o tym, jak waż­ne w jej reali­za­cji są rela­cje społeczne.” ❤️👏