W ramach pro­gra­mu Era­smus uka­za­no gra­ficz­nie uczu­cia i war­to­ści. Zosta­wiam Pań­stwu jako mate­riał do pra­cy, może się przy­dać w każ­dym wie­ku: do pra­cy z obco­kra­jow­ca­mi, któ­rzy uczą się języ­ka; do opi­sów obra­zów; do budo­wa­nia nastro­ju itp. 

Link do kart: https://​card​sof​fe​elings​.wixsi​te​.com/​c​a​r​d​s​/​f​e​e​l​i​n​g​s​-​a​b​s​t​r​act