EKSTRAWERTYCY: lubi pozna­wać nowych ludzi, zaga­du­je, uczy się nowych rze­czy, cią­gle gdzieś wycho­dzi, nie może usie­dzieć w miej­scu — nauczy­ciel, muzyk. 

  • Jacek Sopli­ca “Pan Tade­usz” Ada­ma Mic­kie­wi­cza — typo­wy sar­ma­ta, robi, zanim pomy­śli, zastrze­lił Horeszkę;
  • tytu­ło­wy boha­ter “Mak­be­ta” Wil­lia­ma Szek­spi­ra — cią­gle musiał być w akcji, brał udział w wie­lu bitwach, póź­niej został tanem, następ­nie pomógł sobie zostać kró­lem, cią­gle two­rzył intrygii
  • tytu­ło­wy boha­ter “Małe­go Księ­cia” Antoine’a de Saint-Exupery’ego — nudził się na aste­ro­idzie B‑612, więc zaczął podró­żo­wać, zaga­dy­wał ludzi, nie­ustan­nie zada­wał im pyta­nia, nie miał pro­ble­mu z tym, by natych­miast żądać rysun­ku od Pilota

INTROWERTYCY: lubi samot­ność, pra­cę w ciszy, w domu, nie potrze­bu­je nawią­zy­wa­nia nowych rela­cji, w tłu­mie odczu­wa nie­po­kój, potra­fi się sku­pić — programista

  • Ebe­ne­zer Scro­oge “Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens — nie lubił ludzi, cią­gle sie­dział sam i liczył pieniądze; 
  • Ska­wiń­ski z “Latar­ni­ka” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza — po latach tułacz­ki emi­gra­cyj­nej zna­lazł spo­koj­ną pra­cę w latar­ni mor­skiej; nie­mal nie widy­wał ludzi
  • Pustel­nik z “Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Sło­wac­kie­go — miesz­kał w samot­no­ści w głę­bi lasu, z dala od ludzi
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)