Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

W myśl zasa­dy, że kon­sul­ta­cje nie są prze­ciw­ko cze­muś, a za czymś, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy Oby­wa­tel­skie wysłu­cha­nie publicz­ne doty­czą­ce zmian w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej (j.polski).

Głos dziś zabra­ło oko­ło 40 osób repre­zen­tu­ją­cych bar­dzo róż­no­rod­ne gru­py zwią­za­ne z edu­ka­cją. Wysłu­cha­li­śmy wypo­wie­dzi zarów­no nauczy­cie­li i nauczy­cie­lek, dyrek­to­rów pla­có­wek oraz samych uczniów, jak rów­nież osób repre­zen­tu­ją­cych róż­no­rod­ne ini­cja­ty­wy wspie­ra­ją­ce edu­ka­cję. W każ­dej z nich sły­chać było tro­skę o dobro uczniów i uczen­nic, jak i całe­go śro­do­wi­ska. Usły­sze­li­śmy pro­po­zy­cje sys­te­mo­wych zmian i roz­wią­zań, nadzie­ję na praw­dzi­wą, opra­co­wa­ną z myślą o przy­szło­ści, pod­sta­wę programową.

Bra­ku wizji nie wyba­czą nam przy­szłe poko­le­nia” – było sły­chać wie­lo­krot­nie ze sce­ny, bo “teraz łata­my dziu­ry” – mówiono.

Jakie wąt­ki naj­czę­ściej poja­wia­ły się? Ure­al­nie­nie celów kształ­ce­nia, zaszcze­pie­nie przy­jem­no­ści czy­ta­nia, wyzwa­nia przy­szło­ści, auto­no­mia nauczy­cie­li i nauczy­cie­lek oraz ich kształ­ce­nie, dba­nie o dobro­stan uczniów i uczen­nic, potrze­ba dia­lo­gu i roz­trop­no­ści, koniecz­ność nauki rozu­mie­nia komu­ni­ka­tu (nie tyl­ko czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem) oraz argu­men­ta­cji (bo tu AI nas nie zastą­pi), jak rów­nież o wspa­nia­łej liście lek­tur, któ­rych oso­by uczą­ce się w więk­szo­ści nie czytają… 

Zare­je­stro­wa­na trans­mi­sja wideo na żywo 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: