Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Mam wiel­ką przy­jem­ność ogło­sić, że w czwar­tek 23 maja19:00 cza­su PL odbę­dzie się pol­sko­ję­zycz­ny pokaz onli­ne nasze­go 12-minu­to­we­go fil­mu ani­mo­wa­ne­go “Noc­ne Pod­gry­za­nie”, na któ­ry ser­decz­nie zapra­szam Wszyst­kich zainteresowanych!

Bar­dzo cie­szę się, iż pokaz popro­wa­dzą Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na sze­rzej jako “Baba od pol­skie­go” oraz Robert Kowal­ski, twór­ca stro­ny “Pary­skie salo­ny romantyków”.

Po pro­jek­cji fil­mu przed­sta­wię pre­zen­ta­cję poka­zu­ją­cą pra­ce nad ani­ma­cją zza kulis oraz omó­wię swo­je inspi­ra­cje czer­pa­ne z roman­tycz­nej spu­ści­zny. Następ­nie odbę­dzie się tak­że live Q&A z publicznością.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: