Przed nami nie­zwy­kły rok — dla mnie pierw­szy bez obaw o szkol­ną kam­pa­nię wrze­śnio­wą. Dzia­łam na wła­sną rękę, kie­ru­ję swo­ją uwa­gę tyl­ko na to, co uwa­żam za słusz­ne. Mam dzię­ki temu czas na reflek­sje i speł­nia­nie marzeń o budo­wa­niu plat­for­my dla wszyst­kich tych, któ­rzy chcą czer­pać wie­dzę w dobrej atmos­fe­rze: wymia­ny myśli, doświad­czeń, pomy­słów i zabawy. 
👉Stro­na www​.baba​od​pol​skie​go​.pl będzie nadal zasi­la­na dar­mo­wy­mi tre­ścia­mi do samo­dziel­nej nauki oraz pomy­sła­mi na pro­wa­dze­nie lek­cji — przy­da się też w edu­ka­cji domowej.
Stop­nio­wo będę publi­ko­wać kolej­ne opra­co­wa­nia zagad­nień do matu­ry ust­nej oraz opi­sy­wać i poka­zy­wać obra­zo­wo meto­dy na pisa­nie wypracowań. 
🤩Dla tych, któ­rzy wolą słu­chać, niż czy­tać — będą webi­na­ry, na któ­rych odpo­wiem na 233 pyta­nia z matu­ral­nej puli jaw­nej, zor­ga­ni­zu­ję też spo­tka­nie doty­czą­ce pytań nie­jaw­nych. W tej (oraz w pisem­nej) for­mie opo­wiem Wam też o lek­tu­rach — tak jak to robi­łam w dotych­cza­so­wych pod­ca­stach, ale z lep­szą jako­ścią dźwięku.
🫡W tym roku zaj­mę się też wspar­ciem nauczających:
we wrze­śniu wyj­dą e‑booki na temat wypra­co­wań matu­ral­nych, a swo­ją wie­dzę — kon­sul­to­wa­ną z CKE — prze­ka­żę tak­że pod­czas 6 wykła­dów w trak­cie Salo­nu Matu­rzy­stów Fun­da­cji Per­spek­ty­wy (wstęp za dar­mo). Mój tekst o wypra­co­wa­niu znaj­dzie­cie też w naj­now­szym „Infor­ma­to­rze dla Matu­rzy­stów 2023” wyda­nym przez Perspektywy. 
😍Jesie­nią odwie­dzę kil­ka pla­có­wek w Pol­sce, w któ­rych popro­wa­dzę warsz­ta­ty z pisa­nia (tak­że w moim liceum, do któ­re­go cho­dzi­łam, jako nasto­lat­ka!), wystą­pię też pod­czas kon­fe­ren­cji polo­ni­stycz­nej orga­ni­zo­wa­nej przez cza­so­pi­smo „Polo­ni­sty­ka” oraz na kon­fe­ren­cji Związ­ku Nauczy­cie­li Pol­skich w Szwe­cji (sic!).

A i jesz­cze 29.10.2022 organizuję 
ROMANTYKON 2 – kon­went miło­śni­ków romantyzmu. 
🤗Oczy­wi­ście nadal pro­wa­dzę lek­cje indy­wi­du­al­ne i spraw­dzam Wasze pra­ce pisem­ne, a że kolej­ny rok nie jestem jedy­ną babą w zbu­do­wa­nej prze­ze mnie Babiej Górze, to czu­ję, że mam wspar­cie mądrych osób. 
♥️To tyl­ko naj­bliż­sze pla­ny, ale jestem peł­na entu­zja­zmu i spo­ko­ju, bo 2023 mimo cha­osu w pol­skiej edu­ka­cji, przy­nie­sie mi same dobre spo­tka­nia wokół tego, co kocham.