Zmia­ny! W nowym komu­ni­ka­cie udo­stęp­nio­nym na stro­nie CKE (19 sierp­nia 2022) moż­na zna­leźć infor­ma­cje na temat przy­bo­rów potrzeb­nych na egza­mi­nie: zarów­no w sta­rej, jak i w nowej formule.
Matu­ra z języ­ka pol­skie­go w for­mu­le od 2015 odbę­dzie się ze słow­ni­ka­mi: orto­gra­ficz­nym i popraw­nej pol­sz­czy­zny (1 na 25 osób).
Matu­ra z języ­ka pol­skie­go w for­mu­le 2023 odbę­dzie się... bez słow­ni­ków z języ­ka pol­skie­go, w „Infor­ma­cja o spo­so­bie organizacji
i prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu matu­ral­ne­go” moż­na prze­czy­tać, że: „w For­mu­le 2023 zda­ją­cy nie mogą korzy­stać z żad­nych słowników”.