Przy­po­mi­nam, że to kar­ty DIXIT MNK to wspa­nia­łe ćwi­cze­nie zna­jo­mo­ści topo­sów lite­rac­kich oraz zbiór kon­tek­stów do wypra­co­wań maturalnych. 

Dixit: MNK Wyjąt­ko­wy zestaw kart z dzie­ła­mi z Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie! Nie­po­wta­rzal­ny zestaw kart z dzie­ła­mi z Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie! Dixit od lat prze­no­si gra­czy w pasjo­nu­ją­cy świat kre­atyw­nej roz­ryw­ki. Współ­cze­śni arty­ści spe­cjal­nie na potrze­by tej gry two­rzą nie­zwy­kłe i wie­lo­znacz­ne obra­zy, któ­re wspa­nia­le pobu­dza­ją wyobraź­nię, umoż­li­wia­jąc odby­cie zarów­no w gro­nie rodzi­ny, jak i przy­ja­ciół fascy­nu­ją­cej podró­ży pośród zagad­ko­wych sko­ja­rzeń. Prze­ko­naj się dzię­ki dodat­ko­wi Dixit: MNK, że feno­me­nal­nym źró­dłem inspi­ra­cji może być tak­że sztu­ka klasyczna!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?