Jeże­li chcesz mnie wes­przeć w popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej — możesz objąć moje dzia­ła­nia patro­na­tem. Dołą­czy­łam do auto­rów i auto­rek zrze­szo­nych w Patro­ni­te. Sama wspo­ma­gam twór­czość Mar­ci­na z lasu, bo zachwy­ca mnie jego pasja; Radia nauko­we­go, bo Karo­li­na Gło­wac­ka pro­wa­dzi naj­cie­kaw­sze audy­cje oraz Salam­Lab, bo wie­rzę, że tyl­ko razem może­my zmie­niać świat na lepsze.

 Jeże­li i Ty chciałabyś/chciałbyś mnie wspo­móc, będzie mi bar­dzo miło: https://​patro​ni​te​.pl/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​go/

(gro­sik daj babie, sakiew­ką potrząśnij 😉

fot. Syl­wia Nowicka