Zamiast mówić ja, oddam głos twór­com artykułu: 


W czwar­tek na gali onli­ne spo­tka­li się fina­li­ści Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Repor­ta­żu im. Wan­dy Dybal­skiej. Kon­kurs dla lice­ali­stów stwo­rzy­ła 20 lat temu Ewa Oba­ra-Grą­czew­ska, polo­nist­ka z X LO we Wrocławiu”.


W tym roku na jedy­ny taki kon­kurs wpły­nę­ło 91 prac z Pol­ski, USA i Czech, któ­re oce­ni­li dzien­ni­ka­rze, pisa­rze, wykładowcy” 


Nagro­dę mar­szał­ka woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go zdo­by­ła Ade­la Kośmic­ka z I Spo­łecz­ne­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w War­sza­wie (nauczy­ciel­ka Ane­ta Kory­ciń­ska). Tekst „To twój kraj. Nie mój” jest opo­wie­ścią o szkol­nym kole­dze, Czeczenie.


– Kie­dy czy­tam, że boha­ter repor­ta­żu czu­je się w Pol­sce bez­piecz­nie, bo on i jego rodzi­na mają jasną kar­na­cję, włos mi się jeży na gło­wie. Przy­cho­dzą na myśl wszyst­kie prze­czy­ta­ne wspo­mnie­nia żydow­skich dzie­ci, któ­re prze­ży­ły Holo­caust tyl­ko dla­te­go, że mia­ły jasne oczy i tro­chę szczę­ścia. A kie­dy docho­dzę do frag­men­tu, gdzie boha­ter tłu­ma­czy, dla­cze­go chce wyje­chać Pol­ski, bo to nie jest jego kraj, mimo że spę­dził tu całe życie, chce mi się wyć. O tym są repor­ta­że mło­dych Pola­ków w cza­sie, kie­dy wal­czą o swo­je spra­wy z nowym ustro­jem – mówi jeden z juro­rów Robert Chmielewski”


Pozdra­wiam też i gra­tu­lu­ję pozo­sta­łym finalist_.Link do arty­ku­łu: https://​wroc​law​.wybor​cza​.pl/​w​r​o​c​l​a​w​/​7​,​3​5​7​7​1​,​2​6​8​7​3​5​3​4​,​o​p​i​s​a​n​i​e​-​l​u​d​z​i​-​i​-​s​w​i​a​t​a​-​o​t​o​-​z​w​y​c​i​e​s​k​i​e​-​p​r​a​c​e​-​o​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​i​e​g​o​.​h​tml