MOTYW: lek­tu­ry bohaterów

Latar­nik” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Skawiński dosta­je wraz z pacz­ką z jedze­niem kil­ka książek i jed­ną z nich jest “Pan Tade­usz” Ada­ma Mic­kie­wi­cza, boha­ter zaczy­tu­je się w epo­pei, wzru­sza się i roz­ma­rza i przez to zasy­pia bez włączenia na noc latar­ni, co skut­ku­je wypad­kiem stat­ku peł­ne­go pasażerów;

Syzy­fo­we pra­ce” Ste­fan Żeromski – Zygier na lek­cji języka pol­skie­go recy­tu­je “Redu­tę Ordo­na” Ada­ma Mic­kie­wi­cza, resz­ta kla­sy jest zachwy­co­na jego odwa­gą, a nauczy­ciel jest prze­stra­szo­ny, co się sta­nie, gdy dyrek­tor się dowie; czy­ta­li też inne książki patrio­tycz­ne u Gon­ta­li na stry­chu, które Andrzej Radek wykra­dał z domu Płoniewiczów, u których miesz­kał na stan­cji i pra­co­wał jako kore­pe­ty­tor; sam czy­ta Mic­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go i “Histo­rie powsta­nia listo­pa­do­we­go” Mau­ry­ce­go Moch­nac­kie­go, Szek­spi­ra, Bal­za­ka i Hugo.

Kamie­nie na sza­niec” Alek­san­der Kamiński – Jan Byt­nar (Rudy) na łożu śmierci chce posłu­chać po raz ostat­ni poema­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go pt. “Testa­ment mój”, w którym pada zawar­te w tytu­le książki zda­nie: “kamie­nie, przez Boga rzu­ca­ne na szaniec”.