Lek­tu­ry boha­te­rów z lek­tur oma­wia­nych w szko­le ponad­pod­sta­wo­wej znaj­dziesz tutaj: https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​k​s​i​a​z​k​i​-​l​e​k​t​u​r​y​-​b​o​h​a​t​e​r​ow/

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

LATARNIK” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Ska­wiń­ski dosta­je wraz z pacz­ką z jedze­niem kil­ka ksią­żek i jed­ną z nich jest “Pan Tade­usz” Ada­ma Mic­kie­wi­cza, boha­ter zaczy­tu­je się w epo­pei, wzru­sza się i roz­ma­rza, bo przy­po­mi­na sobie ojczy­znę, któ­rą opu­ścił na wie­le lat.


SYZYFOWE PRACE” Ste­fan Żerom­ski – Zygier na lek­cji języ­ka pol­skie­go recy­tu­je “Redu­tę Ordo­na” Ada­ma Mic­kie­wi­cza boha­te­ro­wie czy­ta­li też inne książ­ki patrio­tycz­ne u Gon­ta­li na stry­chu, któ­re Andrzej Radek wykra­dał z domu Pło­nie­wi­czów; sam czy­ta Mic­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go i “Histo­rie powsta­nia listo­pa­do­we­go” Mau­ry­ce­go Moch­nac­kie­go, Szek­spi­ra, Bal­za­ka i Hugo. Ich lek­tu­ry mia­ły być bun­tem wobec zabor­cy i rusyfikacji. 


KAMIENIE NA SZANIEC” Alek­san­der Kamiń­ski – Jan Byt­nar (Rudy) na łożu śmier­ci chce posłu­chać po raz ostat­ni poema­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go pt. “Testa­ment mój”, w któ­rym pada zawar­te w tytu­le książ­ki zda­nie: “ kamie­nie, przez Boga rzu­ca­ne na sza­niec”, by poczuć, że śmierć w obro­nie ojczy­zny nie pój­dzie na marne. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?