MOTYW: pie­nią­dze

Żona mod­na” Igna­cy Kra­sic­ki – saty­ra o kobie­cie, któ­ra czy­ta roman­se i cią­gle się stroi, jest ego­ist­ką, nie myśli o potrze­bach męża Pio­tra, przy­zwy­cza­jo­na do życia w mie­ście, jest roz­rzut­na, dopro­wa­dza go do ruiny finansowej; 

Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens - Ebe­ne­zer Scro­oge w pie­nią­dzach widzi jedy­ną war­tość, nie sza­nu­je świąt i rela­cji rodzin­nych, każe swo­je­mu pra­cow­ni­ko­wi Crat­chi­to­wi pra­co­wać nawet w święta; 

 “Mały Ksią­żę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – Ban­kier ma jeden cel w życiu – mno­że­nie swo­je­go mająt­ku, nie­ustan­nie liczył gwiaz­dy, uwa­żał, że nale­żą do nie­go; Mały Ksią­żę pytał, co z nimi robi – Ban­kier jed­nak był za bar­dzo zapra­co­wa­ny, by odpo­wie­dzieć mu na to pyta­nie; chciał je po pro­stu mieć, czuł wte­dy swo­ją wartość.