MOTYW: przy­jaźń

Syzy­fo­we pra­ce” Ste­fan Żerom­ski – Mar­cin Boro­wicz zaprzy­jaź­nia się Ber­nar­dem Zygie­rem, Andrze­jem Rad­kiem i Tom­kiem Walec­kim – chło­pa­ki przy­wią­zu­ją się do sie­bie przez czę­ste i taj­ne spo­tka­nia u Gon­ta­li, gdzie czy­ta­ją pol­skie książki;

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Ger­wa­zy – klucz­nik, był słu­gą zmar­łe­go stol­ni­ka Horesz­ki, bar­dzo go sza­no­wał i nawet po śmier­ci ary­sto­kra­ty nie­ustan­nie o nim pamię­ta i chce pomścić jego śmierć;

  “Kamie­nie na sza­niec” Alek­san­der Kamiń­ski –  Tade­usz Zawadz­ki (Zoś­ka), Jan Byt­nar (Rudy), Maciej Alek­sy Dawi­dow­ski (Alek) przy­jaź­ni­li się od momen­tu wstą­pie­nia do 23. War­szaw­skiej Dru­ży­ny Har­cer­skiej “Buki”, uczęsz­cza­li razem do Liceum im. Ste­fa­na Bato­re­go w War­sza­wie; wspie­ra­li się, spę­dza­li ze sobą wie­le cza­su; razem doj­rze­wa­li, zaczy­na­li spo­ty­kać się z dziew­czy­na­mi (Alek był w związ­ku z Basią); Rudy nie wyobra­żał sobie mimo tor­tur, że mógł­by wydać przy­ja­ciół, oni zaś prze­pro­wa­dzi­li akcję pod Arse­na­łem, któ­ra była nie­bez­piecz­na, by uwol­nić swo­je­go przyjaciela.

Mały Ksią­żę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – Lis zaprzy­jaź­nia się z Małym Księ­ciem, ponie­waż chło­piec chciał mieć przy­ja­cie­la i żeby coś mu mogło przy­po­mi­nać lisa – uczy w ten spo­sób Małe­go Księ­cia, dla­cze­go jego Róża jest waż­niej­sza od innych róż; Lis będzie – przez to, ze jest oswo­jo­ny,  to zna­czy, że spę­dził czas z Księ­ciem, bo czas umoż­li­wia budo­wa­nie bli­sko­ści – koja­rzył łany zbóż z kolo­rem wło­sów Księ­cia i już zawsze będzie go wspo­mi­nał; Chło­piec zaprzy­jaź­nia się też z Pilo­tem, spę­dza­ją wie­le cza­su razem, Ksią­żę pro­sił go o nama­lo­wa­nie baran­ka, Pilot był cie­ka­wy, skąd się wziął ten malec i czuł się bar­dzo samot­ny; Mały Ksią­żę przy­po­mniał mu, co w życiu waż­ne i nauczył go wrażliwości.