MOTYW: kłótnia/spór

”Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – spór o zamek, który zamiast należeć do Horeszków, jest w posia­da­niu Sopliców, Pod­ko­mo­rzy ma zada­nie rozwiązać ten spór, ale osta­tecz­nie Hra­bia z Dobrzyński i Ger­wa­zym orga­ni­zu­je zajazd na Sopli­co­wo i sam odbie­ra własność, całość kończy się pogo­dze­niem rodów przez ślub Tade­usza i Zosi;

Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – Cześnik Rap­tu­sie­wicz i Rejent Mil­czek mają spór o mur gra­nicz­ny w zam­ku, który współdzielą;

Mały Książę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – Mały Książę pokłócił się z Różą, ponie­waż nie­ustan­nie cze­goś od nie­go wyma­ga­ła, a nic nie dawa­ła od sie­bie, posta­no­wił ją więc zatem opuścić, wyru­szył w rocz­ną przy­go­dę i dopie­ro w trak­cie niej zro­zu­miał, że popeł­nił błąd, dostrzegł jej moty­wa­cję i posta­no­wił za pomo­cą Żmii wrócić na pla­ne­tę B‑612, gdzie zosta­wił bez­bron­ną Różę.