MOTYW: zdra­da

Świtezianka” Adam Mic­kie­wicz – strze­lec w borze mimo tego, że obie­cał pani Świtezi wierność, to ją zdra­dza, przez co spo­ty­ka go kara;

”Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – zamek jest w posia­da­niu Sopliców zamiast Horeszków w wyni­ku kon­fe­de­ra­cji tar­go­wic­kiej, czy­li 20 lat temu mie­li kon­tak­ty z zabor­cą i dzięki temu otrzy­ma­li zie­mię ary­sto­kra­cji, co dzi­siaj dla tych patriotów powin­no być pla­mą na honorze;

Quo vadis” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Chi­lon zdra­dza chrześcijan, dono­si na nich Nero­no­wi i przez to on sta­je się boga­ty, a chrześcijanie zamie­sza­ni w więzieniach;

Bal­la­dy­na” Juliusz Sło­wac­ki – Bal­la­dy­na zdra­dzi­ła von Kostry­na, który stał po jej stro­nie i razem z nim poko­na­ła Kir­ko­ra i zabi­ła jego wysłan­ni­ka; swo­je­mu kochan­ko­wi – Kostry­no­wi – poda­ła zatru­ty chleb, ponie­waż nie chcia­ła dzie­lić się z nikim władzą.