MOTYW: natu­ra

Świtezianka” Adam Mic­kie­wicz – w półświetle księżyca, w ciem­nym borze, nad jezio­rem Świteź; przy­ro­da jest świadkiem wyda­rzeń i strzeże tajemnicy;

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – opis lasów i pól, natu­ra opie­ku­je się boha­te­ra­mi, topo­le chro­nią Sopli­co­wo od wia­tru; mrówki sta­ją się pre­tek­stem do sce­ny ero­tycz­nej; Świątynia Duma­nia to pola­na w lesie, na której odpo­czy­wa­ją; Litwa opi­sa­na dzięki zabie­go­wi nostal­gii jako najpiękniejszy kraj lat dzie­cin­nych, nie­mal święty;

Bal­la­dy­na” Juliusz Sło­wac­ki – Gopla­na to pani jezio­ra Gopło, zamie­nia ona Grab­ca w wierz­bę, który jako drze­wo widzi zabójstwo Aliny;

Latar­nik” Hen­ryk Sien­kie­wicz – nad­mor­ska natu­ra w Zato­ce Moskitów w Pana­mie jest jedy­nym towa­rzy­szem starości Skawińskiego, mewy to jedy­ne isto­ty, z którymi ma codzien­ny kontakt;