MOTYW: bohater/bohaterstwo

Redu­ta Ordo­na” Adam Mic­kie­wicz – o wal­ce z Moska­la­mi, Ordon jest boha­te­rem, który się poświęca, wysa­dza się wraz z redu­tą, by Moska­le przy oka­zji też zginęli;

Śmierć Puł­kow­ni­ka” Ada­ma Mic­kie­wi­cza – wiersz o pożegnaniu umierającego puł­kow­ni­ka, którego wszy­scy sza­nu­ją, nagle oka­zu­je się, że to Emi­lia Plater;

Quo vadis” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Ursus ratu­ję Ligię przywiązaną do byka, przy oka­zji skręca zwierzęciu kark; „Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Ksiądz Robak bro­ni swo­ją pier­sią Hra­bie­go i zosta­je postrze­lo­ny, w ten sposób chce odpo­ku­to­wać fakt, że zabił człon­ka jego rodu – Stolnika;

Syzy­fo­we pra­ce” Ste­fan Żeromski – Ber­nard Zygier recy­tu­je przed kla­są na zajęciach języka pol­skie­go “Redu­tę Ordo­na” Ada­ma Mic­kie­wi­cza ryzy­ku­je tym wil­czy bilet, już raz został wyrzu­co­ny ze szko­ły w War­sza­wie i tra­fił tutaj, teraz na oczach resz­ty chłopaków ujaw­nia swój nie­złom­ny patriotyzm

Kamie­nie na sza­niec” Alek­san­der Kamiński – Wszy­scy z 23. War­szaw­skiej Drużyny Har­cer­skiej ‑Buki odzna­cza­ją się boha­ter­stwem, początkowo prze­pro­wa­dza­ją akcje małe­go sabotażu, z cza­sem Tade­usz Zawadz­ki (Zośka), Jan Byt­nar (Rudy), Maciej Alek­sy Dawi­dow­ski (Alek) dołączają do akcji dywer­syj­nych; wyka­zu­ją się w w wal­ce odwa­gą, są hono­ro­wi, Byt­nar nie zdra­dził mimo ska­to­wa­nia planów kon­spi­ra­cyj­nych swo­jej drużyny, resz­ta chłopaków prze­pro­wa­dzi­ła zaś trud­ną do zor­ga­ni­zo­wa­na akcję pod Arse­na­łem, w której uwol­ni­li Rude­go z więziennej karetki.