MOTYW: tęsknota

Tren VII” Jan Kocha­now­ski – śmierć określona jako sen żelazny, cier­pi z powo­du pust­ki w domu, gdy patrzy na ubra­nia i wstążki córki; żałuje, że dziec­ko nie mia­ło szan­sy dorosnąć;

Latar­nik” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Skawiński ma 70 lat i po raz pierw­szy ma oka­zję prze­czy­tać po latach emi­gra­cji “Pana Tade­usza” Ada­ma Mic­kie­wi­cza, epo­pe­ja budzi w nim wspo­mnie­nia ojczyzny;

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Ger­wa­zy tęskni za swo­im panem – Stol­ni­kiem; posta­na­wia zemścić się na jego mordercy;

Mały Książę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – Mały Książę tęskni za swo­ją jedy­ną Różą; Lis uświadomił mu, że jest ona cen­na i różni się od innych właśnie przez to, że łączy ich wspólnie spędzony czas, to dla niej Mały Książę posta­na­wia opuścić Zie­mię i sko­rzy­stać z pomo­cy Żmii.