MOTYW: tradycja/zwyczaje/święta

Dzia­dy cz. II” Adam Mic­kie­wicz – obrzęd dziadów w noc Zadu­szek, pole­ga na modli­twie za dusze, które prze­by­wa­ją w czyśćcu; daje się im także ziar­na, różné pożywienie; obrzęd pro­wa­dzi Guślarz na tere­nie cmen­ta­rza, w kapli­cy, na tere­nie Litwy;

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – tra­dy­cje szla­chec­kie: tańczenie polo­ne­za, grzy­bo­bra­nia, polo­wa­nia na dużą zwie­rzy­nę, dzwo­nie­nie na kola­cję, spa­ce­ry w kolejności – naj­pierw kobie­ty, później goście i naj­star­si, na końcu mło­dzież; kolejność przy sto­le – usłu­gu­je się naj­pierw gościom i naj­star­szym; licz­ne uczty;

Opowieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – pod­czas Bożego Naro­dze­nia wszy­scy cie­szą się wspólnie spędzonymi cza­sem i posił­kiem, lecz Ebe­ne­zer Scro­oge nie­na­wi­dzi świąt, od dziec­ka spędza je samot­nie, nie ma sza­cun­ku do tra­dy­cji; odwie­dza­ją go w ten magicz­ny czas trzy duchy, które spra­wią, że zmie­ni on swo­ją posta­wę i sta­nie się lep­szym czło­wie­kiem, co jest niczym wigi­lij­ny cud