MOTYW: zwycięstwo

Redu­ta Ordo­na” Adam Mic­kie­wicz – o wal­ce z Moska­la­mi, Ordon jest boha­te­rem, który się poświęca, wysa­dza się wraz z redu­tą, by Moska­le przy oka­zji też zginęli;

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – poko­na­nie Moska­li w trak­cie zajaz­du na Sopli­co­wo, Ger­wa­zy zabi­ja majo­ra Płu­ta; zabi­cie niedźwiedzia, który wyszedł z matecz­ni­ka – zabi­ja go Ksiądz Robak i dzięki temu ratu­je Hra­bie­go i Tade­usza, nie chwa­li się swo­im strza­łem, bo by wyszło na jaw, że jest Jac­kiem Soplicą;

Syzy­fo­we pra­ce” Ste­fan Żeromski – u Mar­ci­na Boro­wi­cza, ruso­fi­la zwycięża patrio­tyzm, wszyst­ko dzięki odwa­dze kolegów z gim­na­zjum i poezji Mickiewicza;

Kamie­nie na sza­niec” Alek­san­der Kamiński – Chło­pa­kom z 23. War­szaw­skiej Drużyny Har­cer­skiej – Buki uda­je się prze­pro­wa­dzić akcję pod Arse­na­łem, której celem było uwol­nie­nie Jana Byt­na­ra (Rude­go), który był przewożony w więziennej karet­ce. Mimo że Jan na sku­tek obrażeń nie­dłu­go umrze, a Alek został śmiertelnie postrze­lo­ny, to akcję można uznać za zwycięską, ponie­waż umie­ra­li wśród przyjaciół.