MOTYW: tchórzostwo

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Jacek Sopli­ca po zabi­ciu stol­ni­ka Horesz­ki, zamiast przy­znać się do winy i stanąć przed sądem, ucie­ka i zosta­je zdrajcą;

Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – Pap­kin uważa się za najmądrzejszego, naj­bar­dziej oby­te­go w świecie i świetnego wojow­ni­ka, a jest jedy­nie tchórzem; jest zubożałym szlach­ci­cem, którego utrzy­mu­je Cześnik, liczy na małżeństwo z Kla­rą; jest zakła­ma­ny i interesowny;

Quo vadis” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Neron popeł­nił samobójstwo, bo bał się, jaka kara go spo­tka za licz­ne mor­der­stwa i pod­pa­le­nie Rzymu;

Mały Książę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – Pijak jest przy­kła­dem tchórza, który wsty­dzi się sie­bie, nie potra­fi się przy­znać do pro­ble­mu i ucie­ka w błędne koło nało­gu, nie­ustan­nie pije, by zapo­mnieć, że pije; jego postać uka­zu­je mecha­nizm uzależnienia.