MOTYW: zbrod­nia

Dzia­dy cz. II” Adam Mic­kie­wicz – zły Pan bła­ga o to, by tra­fić do pie­kła, bo ma już dość cier­pień w czyśćcu, ponie­waż jego ofia­ry prze­mie­ni­ły się w pta­ki: kruk to zbi­ty na śmierć mężczyzna, który posi­lił się jabł­ka­mi z sadu Pana, a sowa to kobie­ta, która ze swo­im dziec­kiem nie otrzy­ma­ła schro­nie­nia i zamar­z­ła na śmierć; pta­ki zabie­ra­ją mu jedze­nie i cier­pi on z powo­du nieustającego głodu;

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Jacek Sopli­ca wściekły na Stol­ni­ka Horesz­kę za to, że nie zgo­dził się wydać mu Ewy za żonę, w trak­cie napa­du Moska­li, w peł­nej złości zabi­ja ojca uko­cha­nej; Ger­wa­zy zabi­ja pota­jem­nie majo­ra Płu­ta – jed­ne­go z przywódców Moskali;

Bal­la­dy­na” Juliusz Sło­wac­ki – Bal­la­dy­na mor­du­je swo­ją sio­strę Ali­nę, kie­dy ta w kon­kur­sie na męża zdo­by­wa więcej malin; później zabi­ja Gra­lo­na, czy­li ryce­rza, który miał spraw­dzić jej moralność; Grab­ca – zabi­ja go i zabie­ra mu koro­nę Lecha, którą dostał od Gopla­ny i zabi­ja też Pustel­ni­ka, który domyśla się, że jest mor­der­czy­nią, zabi­ja także w wal­ce Kir­ko­ra; zabi­ja dla korzyści mate­rial­nych i posia­da­nia wła­dzy, chce być jedy­ną królową;

Quo vadis” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Neron pod­pa­lił Rzym, jest mor­der­cą, robi to, żeby mieć inspi­ra­cję lite­rac­ką; “Kamie­nie na sza­niec” Alek­san­der Kamiński – Chłop­cy z pod­zie­mia za śmierć Alka i Rude­go odpo­wia­da­ją zemstą i zabi­ja­ją Schult­za i Lan­ge­go, którzy ska­to­wa­li Jana Byt­na­ra (Rude­go);