Tag: skukizić

Eponim: skukizić – duże szanse na Młodzieżowe Słowo ROku

Wyda­rze­nia poli­tycz­ne mają zna­czą­cy wpływ na język, dzi­siaj trium­fu­je sku­ki­zie­nie #komen­tu­ję