Tag: ПОЛЬСЬКА МОВА

Unikalny serwis edukacyjny! Darmowe lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy! Унікальний освітній сервіс! Безкоштовні уроки польської мови для людей з України!

Plat­for­ma jest udo­stęp­nio­na bez­płat­nie. Całość przed­się­wzię­cia jest ini­cja­ty­wą zaan­ga­żo­wa­nych wolon­ta­riu­szy, któ­rzy poma­ga­ją bez­in­te­re­sow­nie, bez zewnętrz­ne­go wspar­cia i dota­cji z ministerstwa.