Tag: daily

Szmata – nie wpisuj w Google!

O nad­uży­wa­nym w tym tygo­dniu sło­wie “szma­ta”. #komen­tu­ję

Pejoratywnie nacechowany sufiks ‑stwo/-ctwo

O nie­chlub­nym sło­wie, któ­re­go pew­na model­ka bro­ni i uzna­je za neu­tral­ne, tym­cza­sem sze­rzy swo­imi sło­wa­mi nie­na­wiść i uda­je tolerancję
#komen­tu­ję

Eponim: skukizić – duże szanse na Młodzieżowe Słowo ROku

Wyda­rze­nia poli­tycz­ne mają zna­czą­cy wpływ na język, dzi­siaj trium­fu­je sku­ki­zie­nie #komen­tu­ję