Tag: echo

Dlaczego szukanie informacji na własną rękę może być niebezpieczne?

? Czy wiesz, że zda­niem nie­któ­rych Fin­lan­dia nie ist­nie­je i jest wyni­kiem spi­sku Rosji i Japo­nii? To nic, że milio­ny osób zamiesz­ku­ją­cych ?? Fin­lan­dię nie zga­dza­ją się z tą teo­rią. Tego typu wnio­ski nasu­wa­ją się, gdy szu­ka­my infor­ma­cji na wła­sną rękę. Jak nie wpaść w pułap­kę efek­tu potwier­dze­nia? Tim Har­ford w swo­jej książ­ce „Jak ogar­nąć świat i odróż­nić fak­ty od wyobra­żeń” wska­zu­je zło­tą regu­łę – bądź cie­kaw. Wystar­czy tyl­ko tro­chę złej woli, aby fak­ty sta­ły się kłamstwem.